กองทุนถาวร(พิเศษ) มัธยม PDF พิมพ์
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ความเป็นมาของกองทุนถาวร (พิเศษ) มัธยม

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนคงยอดเงินต้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

กองทุนนี้ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ก่อตั้งในสมัย ดร.ชุมพล   พรประภา เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย

 1. นายเกรียงไกร             พรโรจนางกูล
 2. นายวงษา                     โสวรรณการ
 3. นายมนัส                      อุปถัมภากุล
 4. นายประดิษฐ์               เลียวพานิช            ที่ปรึกษากฎหมาย

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ประกอบด้วย

 1. ดร.ชุมพล                    พรประภา                            เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 2. ภราดา ดร.เลอชัย       ลวสุต                                    เป็นอุปนายก คนที่ 1
 3. ภราดาเดชาชัย           ศรีพิจารณ์                            เป็นอุปนายก คนที่ 2
 4. นายวีระชัย                 ฉันทดิสร                             เป็นอุปนายก คนที่ 3
 5. ดร.วัลลภ                    เจียรวนนท์                           กรรมการ
 6. นายสุรศักดิ์                ขำสิน                                   เลขาธิการ
 7. นางวิรัชชดาห์           เทอดผดุงชัย                         ผู้จัดการสมาคม
 8. นายทรงศักดิ์              ศักดิ์ศรี                                   เหรัญญิก
 9. นายสมศักดิ์                 พูนทองคำ                             นายทะเบียน
 10. นายเทียนชัย                จารุวรรณางกูร                     ปฎิคม
 11. นายทบ                         เสนีย์                                      สารานียกร
 12. นายวิธาน                     นิยมวัน                                  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 13. นายมนัส                      อุปถัมภากุล                          ผู้ช่วยเหรัญญิก
 14. นายไพโรจน์               แก้วสุวรรณ                           ผู้ช่วยนายทะเบียน
 15. นายสมเกียรติ              โฆษิตเศรษฐ                         ฝ่ายกีฬา
 16. นายศักดิ์                       เตชางาม                                กรรมการ
 17. นายเธียร                      เฟื่องฟูสกุล                           กรรมการ
 18. ดร.รักษ์                        อุณหโภคา                            กรรมการ
 19. นายสมชาย                  วงศ์จันทร์เพ็ญ                     กรรมการ
 20. นายชูเกียรติ                 เมธีประภา                            กรรมการ
 21. นายสมชาย                  ชาติอัปสร                             กรรมการ

โดยคุณเกรียงไกร พรโรจนางกูล ที่ปรึกษาสมาคมปกครองและครูฯ ในสมัยนั้น เป็นผู้นำเสนอความคิดให้คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯได้พิจารณาว่า หากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียน เมื่อนำนักเรียนมาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นนักเรียนใหม่ ขอบริจาคเงินกองทุนรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และค่าสมาชิกรายละ 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน) หากมีพี่ หรือน้อง เรียนอยู่แล้วค่าสมาชิกจำนวน 2,050 บาท จ่ายเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเงินจำนวน 10,000 บาท ตั้งเป็นกองทุนไว้เพื่อนำดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต เพื่อร่วมมือกับทางโรงเรียน สนับสนุนเป็นค่ากิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนด้านวิชาการ และเป็นเงินในการจัดสวัสดิการให้กับครูด้านต่างๆ หรือกรณีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อาจไม่ต้องเก็บเงินจากผู้ปกครอง ทั้งนี้อาศัยดอกเบี้ยเงินฝากนำมาบริหารจัดการได้ ซึ่งทางผู้ก่อตั้งคาดว่าดอกเบี้ยคงไม่ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 บาท ในขณะนั้นดอกเบี้ยธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 13 บาท หากกองทุนนี้มีเงินครบ 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ก็จะงดเก็บเงินเข้ากองทุน และใช้ดอกผลอย่างเดียว รายได้ร้อยละ 60 ของดอกเบี้ย มาจัดการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และร้อยละ 40 ของดอกเบี้ย นำสมทบเข้ากองทุน ซึ่งตั้งชื่อขณะนั้นว่า กองทุนถาวร (พิเศษ) มัธยม ซึ่งดำเนินการด้วยดีมาตลอดตั้งแต่ สมัยภราดา ดร.เลอชัย   ลวสุต เป็นอธิการ 6 ปี, ภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย เป็นอธิการ 6 ปี , ภราดา ดร.อานันท์   ปรีชาวุฒิ เป็นอธิการ อีก 7 ปี   ปีที่ 8 จึงเริ่มมีการขอเปลื่ยนชื่อกองทุนถาวร (พิเศษ) มัธยม เป็น กองทุนคงยอดเงินต้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มีระเบียบข้อบังคับกองทุนเป็นหลักในการปฎิบัติซึ่งลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ   วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 มีเงินที่สะสมไว้เปิดบัญชีขั้นต้นจำนวน 102,194,056.23 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญชุดปัจจุบัน ดังนี้

คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย

 1. ดร.ชุมพล                                                    พรประภา
 2. ดร.วัลลภ                                                       เจียรวนนท์
 3. ภราดา ดร.บัญชา                                         แสงหิรัญ
 4. คุณเกรียงไกร                                               พรโรจนางกูล
 5. คุณมนัส                                                        อุปถัมภากุล
 6. คุณวิรัชชดาห์                                               เทอดผดุงชัย
 7. คุณวงษา                                                        โสวรรณาการ
 8. คุณวิวัฒน์                                                      อวศิริพงษ์
 9. ดร.อุดม                                                         หงส์ชาติกุล
 10. พ.ต.อ.ปิยะ                                                   ต๊ะวิชัย

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯประกอบด้วย

 1. 1.              ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ                               วงศ์บุญสิน            นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 2. ภราดา ดร.อานันท์                                     ปรีชาวุฒิ                อุปนายก คนที่ 1
 3. ดร.ชาติชาย                                                   นรเศรษฐาภรณ์   อุปนายก คนที่ 2
 4. ภราดาทักษบุตร                                           ไกรประสิทธิ์        อุปนายก คนที่ 3
 5. นายถิรวัฒน์                                                  ขำสิน                     กรรมการและผู้จัดการ
 6. นายวัฒนา                                                     เอี่ยวเส็ง                 กรรมการ
 7. นายชูเกียรติ                                                  รัตนชัยชาญ          กรรมการ
 8. นายชนะกัญจน์                                           ศรีรัตนบัลล์          กรรมการ
 9. ดร.วีรชัย                                                        วงศ์บุญสิน            กรรมการ
 10. นายอภิภพ                                                    พึ่งชาญชัยกุล       กรรมการ
 11. นายกฤษณะ                                                  วจีไกรลาศ             กรรมการ
 12. นางสาวดวงดาว                                           ลิ่วเฉลิมวงศ์          กรรมการ
 13. นางสาวอรุณี                                                เหลืองอร่ามเวช   กรรมการ
 14. นายบวรฤทธิ์                                                สาทิตานนท์          กรรมการ
 15. นางสมใจ                                                      เดชอนันตชาติ     กรรมการ
 16. นายพงษ์ชัย                                                  ศรีธัญพงศ์            กรรมการ
 17. นายดำรงศักดิ์                                               วิเชียรดิลก             กรรมการ
 18. นางสาวละออ                                              พลอยโพลงสุข     กรรมการ
 19. นายสมพัฒน์                                                หุตะสิงห์               กรรมการ
 20. นายณรงค์                                                     นิยมวานิช             กรรมการ
 21. นายรุจ                                                            คเนจร ณ อยุธยา  กรรมการ
 22. ดร.รักษ์                                                          อุณหโภคา            กรรมการและเหรัญญิก
 23. นายวิวัฒน์                                                     กิจเจริญ                 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 24. นายชัยวัฒน์                                                  วงศ์ศรีชนาลัย      กรรมการและเลขาธิการ
 25. นายชณัฐ                                                       กะปิตถา                กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ร่างข้อบังคับกองทุนคงยอดเงินต้นฯขึ้น และมีคณะกรรมการกองทุนคงยอดเงินต้นฯ ดูแล 9 ท่าน คือ

คณะที่ปรึกษา

 1. ดร.รักษ์                                                        อุณหโภคา           
 2. คุณชัยวัฒน์                                                  วงศ์ศรีชนาลัย
 3. คุณอำพล                                                      รัตนสงวนวงศ์

คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 1. คุณชูเกียรติ                                                  รัตนชัยชาญ
 2. คุณศุภกร                                                      พลกุล

คณะกรรมการกองทุนคงยอดเงินต้น

 1. ดร.ชุมพล                                                    พรประภา             ประธานกองทุน
 2. ดร.วัลลภ                                                      เจียรวนนท์            รองประธาน
 3. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ                 วงศ์บุญสิน            เลขากองทุน
 4. ภราดา ดร.อานันท์                                     ปรีชาวุฒิ                กรรมการ
 5. ภราดา สุรสิทธิ์                                           สุขชัย                     กรรมการ
 6. ภราดา ดร.เลอชัย                                       ลวสุต                     กรรมการ
 7. คุณเกรียงไกร                                              พรโรจนางกูร      กรรมการ/ที่ปรึกษากองทุน
 8. มาสเตอร์ทบ                                                เสนีย์                      กรรมการ
 9. มาสเตอร์ถิรวัฒน์                                       ขำสิน                     กรรมการ

 

ดำเนินการติดตามพิจารณาหาผลประโยชน์ดูจากดอกเบี้ยธนาคาร ว่าธนาคารใดให้ดอกเบี้ยสูงสุดในแต่ละครั้งที่ครบรอบการฝากเงิน   คณะกรรมการจะพิจารณาโยกย้ายบัญชีไปยังธนาคารนั้น หรือพิจารณาซื้อพันธบัตร หรือลงทุนด้านอื่นที่เป็นการลงทุนที่มั่นคง และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในปัจจุบันเพื่อความคล่องตัว และประโยชน์ที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯพึงได้รับ คณะกรรมการจะได้ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันดังกล่าวข้างต้นตามวัตถุประสงค์ต่อไป