คำกล่าวของ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ในการรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำกล่าวของ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ในการรับฟังคำชี้แจงจากกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ และอัสสัมชัญแผนกประถม ในวันที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น ห้อง 901 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

     ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้รับหนังสือที่ อสช 438/2553 ลงนามโดย ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ เชิญให้ผมและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมนั้นในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่งในหนังสือดังกล่าวไม่ได้แนบวาระการประชุมมาด้วย ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเชิญโดยผู้อำนวยการโดยตรงตามที่ท่านลงนามจดหมายดังกล่าว หรือเป็นการเชิญตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมให้เรียนเชิญ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชมใหญ่(วิสามัญ)สมาคมฯที่จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่าน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรรมการแต่ละท่านใช้สิทธิ์เฉพาะตัวในการพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับเชิญในนามบุคคล นอกจากนี้ผมได้รับการแนะนำจากภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นการส่วนตัวด้วย ผมและคณะที่มาในวันนี้จึงมาพบคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมครับ

ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนกและกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจในข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมของผู้ปกครองนักเรียนของเราผ่านทางสมาคมผู้ปกครองและครูที่เสียสละเวลามารับฟังพวกเราในวันนี้ เพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ใจ ผมใคร่ขออนุญาตทำการบันทึกเสียงและภาพในการพบปะกับท่านในวันนี้ หากทางโรงเรียนมีการบันทึกเสียงและภาพเช่นกันผมขอให้กรรมการบริหารโรงเรียนได้กรุณานำส่งสำเนาเสียงและภาพให้ผมและคณะด้วย นอกจากนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะต้องรายงานการพบปะในวันนี้ต่อที่ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูต่อไปในโอกาสหน้าด้วย

ก่อนอื่นผมขอเล่าสำดับเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้


 

 1. มีผู้ปกครองมาขอให้ผมและกรรมการบางท่านช่วยให้ความกระจ่างเรื่องการย้าย EP ว่าไม่รู้โรงเรียนจะเอายังไง ทราบมาแต่ว่าโรงเรียนโดยท่านผอ. ภราดา ดร.อานันท์มีทีท่าจะย้าย EP แน่ ผมจึงได้หารือนอกรอบกับกรรมการหลายท่าน และได้ทำหนังสือถามไปยังผอ. 7 ข้อซึ่งเป็นการขอให้ผอ.ให้รายละเอียดโครงการสมุทรสาครซึ่งรายละเอียดสมาคมฯได้ส่งสำเนาหนังสือนี้ให้กรรมการบริหารทุกท่านเรียบร้อยแล้วทางหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2554 และจะได้กล่าวในรายละเอียดให้ท่านได้ทราบต่อไปในวันนี้เช่นกัน หนังสือดังกล่าวได้ส่งให้ท่านผอ.ต้นเดือนพฤศจิกายนโดยขอให้ผอ.ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงในการประชุมกรรมการ PTA ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคือวันที่ 16 ธค (ประมาณ 40 วันจากวันที่นายกทำหนังสือถามไป)
 2. ต่อมาผอ. ได้เชิญประชุมผู้ปกครอง EP ทั้งหมดในวันที่ 20 พย และแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้กำหนดที่จะย้ายนักเรียนในหลักสูตร EP แผนกมัธยมทั้งหมดไปทำการเรียนการสอนที่แคมปัสพระรามสอง ซึ่งจากนี้ไปผมขอเรียกว่าแคมปัสสมุทรสาคร และได้แจ้งผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมในวันนั้นว่าหากผู้ใดไม่ต้องการให้นักเรียนไปเรียนที่สมุทรสาคร ก็ให้ย้ายมาเรียนในภาคปกติ หรือมิฉะนั้นก็ต้องย้ายไปเรียนที่อื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าว ผอ.มิได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาครบตามหลักสูตร ณ สถานศึกษาตามที่ได้ตกลงไว้กับโรงเรียนแต่แรก นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่มิได้คำนึงถึงผลกระทบกับผู้ปกครอง นักเรียนและครูในหลายๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ

 

 1. วันที่ 9 ธันวาคม 2553 นายอภัยชนม์ วัชรสินธ์ เลขาธิการสมาคมอัสสัมชัญ ออกจดหมายสนับสนุน PTA และขอให้อัสสัมชนิก ในฐานะที่เป็นสมาชิกPTAด้วย ลงลายชื่อสนับสนุนหนังสือที่ผมทำถึงผอ.เพื่อให้ตอบรายละเอียด 7 ข้อดังกล่าว
 2. ต่อมาผมและกรรมการบางท่านได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ปกครองภาคปกติเรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน ขอให้ช่วยให้ความเป็นธรรม โดยให้เหตุผลว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมของโรงเรียนที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2553 ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้ปฎิบัติตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษา ขัดกับคำสั่งหรือประกาศของมูลนิธิ และขาดความชอบธรรมที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นกับผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ระหว่างการเรียนที่ยังไม่ได้จบหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียน เป็นการบังคับให้ปฎิบัติฝ่ายเดียว
 3. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซึ่งในที่ประชุมได้นำเรื่องทั้งสามเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคือ 1) เรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมของโรงเรียนแผนกประถม 2) เรื่องการย้าย การเรียนการสอนหลักสูตร EP แผนกมัธยมไปสมุทรสาคร และ 3) เรื่องขอให้ผอ.ชี้แจงโครงการสมุทรสาคร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนหยุดการดำเนินการในเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียม และระงับเรื่องการย้าย EP รวมทั้งเรียกร้องให้ผอ.ชี้แจงโครงการตามที่นายกฯร้องขอไปเจ็ดข้อเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมอบหมายให้ ดร.ชาติชาย อุปนายกสมาคมฯ ดำเนินการร้องเรียนต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการมูลนิธิเซนต์คาเบรียล (BSG) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามมติ นอกจากนี้มีมติให้จัดประชุมใหญ่ (วิสามัญ) ในวันที่ 9 มกราคม 2554 (ซึ่งในวันประชุมครั้งนี้ ผอ. และครูที่เป็นกรรมการทั้งหมดไม่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด)
 4. วันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีการประชุมกรรมการ PTA อีกครั้งเพื่อรับรองการประชุมครั้งก่อน เพื่อสามารถดำเนินการเรื่องการจัดประชุมใหญ่ (วิสามัญ) ได้ทันตามข้อบังคับที่ต้องจัดภายใน 30 วันนับจากมีมติและต้องเชิญประชุมก่อน 15 วัน นอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผอ.ซึ่งเป็นอุปนายก ซึ่งขาดการประชุมครั้งก่อนได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ปรากฏว่าผอ.ไม่เข้าร่วมประชุม อนึ่งในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ได้รับแจ้งจากมาสเตอร์รุจ คเณจร ณ อยุธยาว่า จนถึงวันนี้ทางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำตราสารของโรงเรียนอัสสัมชัญ และอัสสัมชัญแผนกประถมให้สำเร็จเรียบร้อย ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ให้กรรมการบริหารทุกท่านได้โปรดเร่งรัดให้ผู้อำนวยการดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยเร็ว เนื่องจากนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่าปีนี้จะไม่มีการผ่อนผันให้แก่โรงเรียนที่ยังไม่จัดทำตราสาร เพื่อขออนุญาตเป็นสถานศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไป
 5. วันที่ 24 ธันวาคม 2553 สมาคมฯได้รับการตอบรับจากปลัดกระทรวงศึกษา (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์) ที่มาเป็นองค์ปาฐถกในการประชุมใหญ่ (วิสามัญ) จึงได้ทำหนังสือเชิญเป็นทางการไปยังผอ. และประธานมูลนิธิฯ เพื่อเป็นผู้ร่วมอภิปราย นอกจากนี้วันที่ 24 ธค เป็นวันที่สมาคมฯ ต้องส่งหนังสือเชิญประชุม (เป็นวันสุดท้ายตามข้อบังคับ) ให้กับผู้ปกครอง แต่ผอ.ไม่ตอบจดหมายที่สมาคมฯขอส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านครูประจำชั้น สมาคมฯจึงต้องส่งทางไปรษณีย์และสามารถส่งให้ได้เฉพาะผู้ปกครองประถมเนื่องจากไม่สามารถหาที่อยู่ผู้ปกครองมัธยมได้ และผอ.ก็ไม่ตอบจดหมายที่สมาคมฯขอที่อยู่ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดด้วยเช่นกัน
 6. วันที่ 4 มกราคม 2554 นายกและกรรมการ PTA รวมทั้งผู้ปกครอง เข้ายื่นหนังสือต่อ รมต.ศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) ตามที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ เพื่อร้องเรียนขอให้ความเป็นธรรมในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องตามมติที่ประชุมกรรมการสมาคมฯ ในวันเดียวกันนั้นสมาคมฯได้ออกหนังสือไปถึง กรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่าน และกรรมการมูลนิธิ BSG ทุกท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งขอเรียนชี้แจงให้ท่านกรรมการบริหารทุกท่านได้ทราบตามที่ได้ชี้แจงมาก่อนแล้วว่าทางสมาคมฯได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะได้ให้ผอ. ได้มีโอกาสที่จะชี้แจงเหตุผลที่ท่านได้ตัดสินใจกระทำเรื่องต่างๆที่อาจขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง นักเรียนและครู และชื่อเสียงของอัสสัมชัญของเรา แต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือมีทีท่าที่ยินดีจะให้ความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้แต่อย่างใด ทางสมาคมฯจึงจำเป็นต้องเข้าร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการในวันดังกล่าว
 7. วันที่ 5 มกราคม 2554 อ้างถึงหนังสือที่ อสช 438/2553 ผอ.ตอบจดหมายให้สมาคมฯใช้สถานที่ประชุมใหญ่(วิสามัญ)ได้ แต่ปฎิเสธที่จะเข้าร่วมอภิปรายโดยแจ้งว่าติดภารกิจ นอกจากนี้ได้เชิญผมและกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมกับกรรมการบริหารโรงเรียน ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วแต่ต้น ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้เอง ผอ.ประกาศหน้าเวปไซด์โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้จัดการประชุมใหญ่ (วิสามัญ) นี้และแจ้งให้ครูและผู้ปกครองใช้วิจารณญานในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งสร้างความวุ่นวายอย่างยิ่งในหมู่ผู้ปกครองและครูที่รับทราบไปก่อนล่วงหน้าจากหนังสือเชิญประชุมของสมาคมฯที่ส่งให้ผู้ปกครองไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
 8. วันที่ 6 มกราคม 2554 คณะทำงานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ แจ้งยืนยันการจัดประชุมกับผู้ปกครอง โดยใช้วิธีแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ส่วนแผนกมัธยมใช้วิธีการแจ้งให้มารับเอกสารที่หน้าห้องสมาคมฯ ชั้น 2 ตึกฟ.ฮีแลร์
 9. วันที่ 7 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการเดินมาพบกับเจ้าหน้าที่สมาคม (คุณนงนุช) ตำหนิการกระทำของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยวาจาที่ห้องสมาคมฯ ให้รับผิดชอบการกระทำเรื่องการแจกเอกสารยืนยันการเชิญประชุม เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเอกสารที่แจกในวันที่ 6 มกราคม 2554 ทำให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (คุณนงนุช) ตัดสินใจยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกให้สมาคมฯอนุมัติ
 10. วันที่ 9 มกราคม 2554 สมาคมฯจัดการประชุมใหญ่ (วิสามัญ) ซึ่งในวันประชุมครั้งนี้ ผอ. และครูที่เป็นกรรมการทั้งหมดไม่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดดังที่กล่าวมาแล้ว ในที่ประชุมได้มีมติ เรียกร้อง 4 ประเด็นจากโรงเรียนผ่านคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก คือ
  1. ให้ล้มเลิการย้าย EP จากอัสสัมชัญทั้งสองแผนกไปสมุทรสาคร โดยให้คงคุณภาพการเรียนการสอน EP ที่อัสสัมชัญ และอัสสัมชัญแผนกประถม ส่วนการจะเปิด EP ที่สมุทรสาครเป็นเรื่องที่มูลนิธิจะต้องระดมทรัพยากรจากทุกโรงเรียนไม่ใช่จากอัสสัมชัญที่เดียว
  2. ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งของมูลนิธิฯ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายในกรณีการขึ้นค่าธรรมเนียม สำหรับการขึ้นค่าเล่าเรียนนั้นให้ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารแผนกประถมที่มีมติในที่ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่งมีมติให้ขึ้นค่าเล่าเรียนได้เฉพาะกับผู้ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่กรรมการบริหารสถานศึกษาได้เคยมีมติไว้ กล่าวคือ การขึ้นค่าเล่าเรียนจะต้องนำไปใช้เพื่อขึ้นเงินเดือนให้ครูและบุคคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรเท่านั้น  
  3. ให้ผู้อำนวยการชี้แจงและตอบคำถามทั้งเจ็ดข้อที่สมาคมผู้ปกครองและครูถามไปเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. ให้กรรมการบริหารโรงเรียนยืนยันว่าผู้อำนวยการจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องอย่างเคร่งครัด และร้องขอให้กรรมการบริหารโรงเรียนพิจาณาและหามาตรการที่จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกคนว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายปัจจุบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งกรรมการบริหารที่มาจากผู้ปกครองก็ควรมาจากความเป็นตัวแทนที่แท้จริงไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง เพราะขาดธรรมาภิบาล เนื่องจากกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการประเมินผู้อำนวยการ ไม่ควรเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อโดยผอ.ฝ่ายเดียว
  5. ให้เชิญกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องดังกล่าวนี้กับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ในการประชุมคณะกรรมการ PTA ครั้งต่อไป
 11. วันที่ 10 มกราคม 2554 ปลัดกระทรวงศึกษา (ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์) ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยไม่เห็นด้วยกรณีโรงเรียนอัสสัมชัญ จะย้ายนักเรียนหลักสูตรอินเตอร์ไปเรียนที่สมุทรสาครโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ยืนยันจะตามเรื่องไม่ให้เกิดความเสียหาย – ข่าวจากสำนักข่าวไทย http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/153545.html เมื่อวันที่ 10 มค 2554
 12. วันที่ 10 มกราคม 2554 (11.30 น FM106) ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่ารมต.สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องที่ทางสมาคมฯร้องเรียนแล้วยืนยันว่า โรงเรียนไม่สามารถย้าย EP ไปสมุทรสาครได้ในปี 2554 แน่นอนเพราะอาคารที่ปลูกสร้างยังไม่ได้รับใบอนุญาตใช้อาคาร และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงหากประสงค์จะให้ทันที่จะดำเนินการภายในปี 2554 จะต้องยื่นขอก่อน วันที่ 1 มกราคม 2554 รวมทั้งยืนยันว่าโรงเรียนต้องเปิดการเรียนการสอนที่อัสสัมชัญและอัสสัมชัญแผนกประถมโดยคงคุณภาพการศึกษา หากยังมีผู้ปกครองที่ไม่สมัครใจที่ให้นักเรียนไปเรียนที่สมุทรสาคร หากโรงเรียนไม่สามารถชี้แจงผู้ปกครองได้ทางกระทรวงจะเข้ามาดูแล ส่วนประเด็นการขึ้นค่าเล่าเรียนนั้นทางกระทรวงฯได้อนุมัติการขึ้นค่าเล่าเรียนตามที่โรงเรียนได้ขอมาไปแล้ว ซึ่งจะไปดูในรายละเอียดว่าได้ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือไม่ตามที่สมาคมฯได้ร้องเรียนไปซึ่งหากไม่ได้ปฏิบัติตามมติจริงกระทรวงก็จะเข้ามาดูแลต่อไป

ผมใคร่ขอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านได้โปรดพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ปกครองและโปรดดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสมาชิกสมาคมฯตามมติที่ประชุมใหญ่ (วิสามัญ) ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว เพื่อยุติปัญหาและผลกระทบต่อผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ได้โปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้อำนวยการบริหารงานและปฏิบัติงานเรื่องต่างๆในโรงเรียนตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศของมูลนิธิ และโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ผู้อำนวยการรับผิดชอบต่อการกระทำที่บกพร่องในหน้าที่ ขาดความรอบคอบ และเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม และเมตตาธรรม

ผมใคร่ขอให้ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ได้อ่านหนังสือที่ขอให้ผู้อำนวยการตอบเป็นลายลักษณ์อักษร และหนังสือร้องเรียนจากผู้ปกครองทั้งสองเรื่องให้ท่านกรรมการบริหารฯได้รับฟังอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นหากท่านอนุญาตผมใคร่ขอให้ผู้ปกครองที่มาร่วมพบปะกับท่านในวันนี้ได้มีโอกาสร้องเรียนกับท่านโดยตรงในเรื่องความคับข้องใจต่างๆ หากท่านมีคำถามหรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมหวังว่าท่านจะมีคำตอบให้ผมและคณะในวันนี้เพื่อให้ผมและคณะได้นำไปเรียนต่อผู้ปกครองที่รอการพิจารณาจากท่าน อย่างไรก็ดีผมขอเรียนเชิญท่านกรรมการบริหารทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูอาวุโส และตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับ ที่จะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 18.30 น ที่ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ตามมติที่ประชุมใหญ่ (วิสามัญ) ของสมาคมตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งทางสมาคมฯจะได้ส่งหนังสือเชิญเป็นทางการไปถึงท่านอีกครั้งทางไปรษณีย์

ขอบคุณครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2011 เวลา 18:19 น.