รายงานการประชุมใหญ่(วิสามัญ)ประจำปี ครั้งที่ 1/2553(ไม่เป็นทางการ) PDF พิมพ์
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดการสัมมนาในการประชุมใหญ่(วิสามัญ) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้มาชี้แจงแนวคิดในการพัฒนาอัสสัมชัญ เกี่ยวกับโครงการแคมปัสใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งฝ่ายบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมอัสสัมชัญ และกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ) และผู้รับใบอนุญาติ (ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา) ไม่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพราะติดภารกิจ โดยงานนี้มีสมาชิกสมาคมมาประชุมประมาณสี่ร้อยคนทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการมีประกาศเตือนให้ผู้ปกครองและครูใช้วิจารณญานในการมาเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี

 

• นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของไทย ชี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับไทย (เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน) ซึ่งอัสสัมชัญมีจุดแข็งที่เป็นความแตกต่างและเอกลักษณ์ 3 ข้อใหญ่ คืออัสสัมชัญรักกัน เกื้อกูลกันมาก และผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม ปลัดได้ฝากให้ผู้อำนวยการคำนึงถึงและใช้ประโยชน์โดยรักษาเอกลักษณ์อันนี้ไว้ซึ่งท่านคิดว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จภายใต้สภาพการแข่งขันที่จะรุนแรงมากจากข้อมูลการขออนุญาตเปิดโรงเรียนนานาชาติที่มีจำนวนมาก (หนึ่งโรงเรียนในต่อเดือนโดยประมาณ) แนะให้ความสำคัญกับกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคน ครู สถานศึกษา รวมทั้งคุณภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

• ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เสนอแนวคิดการพัฒนาอัสสัมชัญจากโครงการสมุทรสาครแคมปัส โดยให้ใช้ประโยชน์จากหลักการประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) ซึ่งควรระดมทรัพยากรจากโรงเรียนต่างๆในเครือมูลนิธิทั้งหมด และเห็นว่าโรงเรียนต่างๆในรัศมีใกล้เคียงกัน เช่น อัสสัมชัญ อัสสัมชัญธนบุรี เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถมาใช้ประโยชน์จากแคมปัสที่สมุทรสาครได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสวงหาครูและบุคคลากรทางการศึกษาชั้นเลิศของประเทศหรือของอาเซียนเพื่อมาเป็นทรัพยากรทางบุคคล และวิชาการสำหรับโรงเรียนในเครือทั้งหมด พร้อมทั้งไม่เห็นด้วยที่จะใช้ทรัพยากรจากอัสสัมชัญที่เดียวในการลงทุนที่สมุทรสาครด้วยเหตุผลที่จะไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด

• ศุภกร พลกุล อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ อภิปรายเน้นความสำคัญของกรรมการบริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ปกครองและศิษย์เก่า ศิษย์เก่าทุกคนมีความรักและความห่วงใยโรงเรียนและหากมีลูกชายก็มีความประสงค์ที่จะให้มาเรียนที่อัสสัมชัญแห่งนี้ทุกคน

• ดร. อัชชพล ดุสิตนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน EP ปัจจุบัน ได้อภิปรายถึงความไม่เหมาะสมแคมปัสสมุทรสาคร ตามหลักการผังเมือง ประชากร และการขยายของเมือง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่งมวลชน จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่(วิสามัญ) โดยที่ประชุมมีมติต้องการให้สมาคมฯ เรียกร้อง 4 ประเด็นจากโรงเรียนผ่านคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก คือ

1. ให้ล้มเลิการย้าย EP จากอัสสัมชัญทั้งสองแผนก (เซนต์หลุยส์และบางรัก) ไปสมุทรสาคร โดยให้คงคุณภาพการเรียนการสอน EP ที่บางรักและเซนต์หลุยส์ ส่วนการจะเปิด EP ที่สมุทรสาครเป็นเรื่องของมูลนิธิโดยต้องระดมทรัพยากรจากทุกโรงเรียนในเครือ ไม่ใช่จากอัสสัมชัญที่เดียว

2. ให้ปฎิบัติตามมติกรรมการบริหารแผนกประถมในการขึ้นค่าเล่าเรียนได้เฉพาะกับผู้ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษษ 2553 และให้ปฎิบัติตามข้อเสนอแนะที่กรรมการบริหารโรงเรียนได้เคยมีมติไว้ กล่าวคือ การขึ้นค่าเล่าเรียนจะต้องนำไปใช้เพื่อขึ้นเงินเดือนให้ครูและบุคคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรเท่านั้น

3. ให้ผู้อำนวยการชี้แจงและตอบคำถามทั้งเจ็ดข้อที่สมาคมผู้ปกครองและครูถามไปเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้กรรมการบริหารโรงเรียนยืนยันว่าผู้อำนวยการจะปฎิบัติตามข้อเรียกร้องอย่างเคร่งครัด และร้องขอให้กรรมการบริหารโรงเรียนพิจาณาและหามาตรการที่จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกคนว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายปัจจุบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งกรรมการบริหารที่มาจากผู้ปกครองก็ควรมาจากความเป็นตัวแทนที่แท้จริงไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง เพราะขาดธรรมาภิบาล เนื่องจากกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการประเมินผู้อำนวยการ ไม่ควรเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้ง

5. ให้เชิญกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งสองแผนก เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องดังกล่าวนี้กับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2011 เวลา 18:21 น.