ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู” PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ดำเนินจัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูและหลายโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและ นักเรียน ซึ่งต้องใช้งบประมาณของสมาคมฯในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม มีเพียงสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาได้ปีละไม่เกิน 100,000บาทและเบิกได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น โครงการประกันสุขภาพครู จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในปีที่ผ่านมา มีการเบิกค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือครอบครัวครูที่เสียชีวิต จากโครงการ เป็นเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท ทำให้ในปี2553 สมาคมฯต้องชำระเบี้ยประกันสำหรับครู และนักการเพิ่มเติมจากเดิม 2,514 บาทต่อ 1 ท่าน เป็น 2,668 บาทต่อ 1 ท่าน รวมเป็นงบประมาณ 1.5 ล้านบาท  โดยรายรับจากโครงการประกันรถยนต์ในปี 2552 จำนวน 188,107 บาท ทำให้สมาคมฯต้องหางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของโครงการประกันสุขภาพฯอีกเป็นเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท และรายรับดอกเบี้ยสมาคมฯปีที่ผ่านมาต่ำเป็นประวัติการณ์ ลดจาก 2-3%เหลือ 0.25-0.50 %  ทำให้สมาคมฯมีรายรับเบี้ยลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7 แสนกว่าบาท จึงไม่สามารถนำเงินมาสนับสนุนโครงการนี้ได้และจะส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว

ทางสมาคมฯจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ เพื่อหารายได้มาชำระค่าเบี้ยประกันดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “โครงการ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู” โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองที่มีจิตเมตตาช่วยสนับสนุนค่าเบี้ยประกันเพื่อคุณครูเป็นรายบุคคล (ตามใบที่แนบมา) ซึ่งผลประโยชน์ที่คุณครูจะได้รับคือ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ครั้งละ 600 บาท วันละ 1 ครั้ง ปีละไม่เกิน 30 ครั้ง (หากค่ารักษาเกิน 600 บาท คุณครูจ่ายส่วนที่เกินเอง) นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท โดยสามารถรับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทั่วประเทศ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ 

                                       

 ................................                                                                                                           (ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน)

   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ