ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2552 ไปแล้วนั้น บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/2553และเพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯดำเนินไปได้ด้วยดี จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่  21  มีนาคม   2553   เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น 2 ตึกพระนาง  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน