ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์โครงการประกันรถยนต์ครอบครัวอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำโครงการประกันรถยนต์ครอบครับอัสสัมชัญ เพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการครู โครงการด้านวิชาการ การกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ทำให้โครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ทางสมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไปอีกเช่นเคย


รายนามผู้บริจาค โครงการประกันภันรถยนต์สำหรับผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
   
  ชื่อ-นามสกุล
1 คุณเกื้อ วงศ์บุญสิน
2 คุณประยุทธ หัตถ์นำทรัพย์
3 คุณสุพจน์ ทิพย์ณรงค์กร
4 คุณบุญชัย  วุฒิปราโมทย์ และ/หรือ บริษัทไทยทวีเจริญ จำกัด
5 คุณนัจน์ศกร  ภัทรศิษไพศาล
6 คุณชาตรี  วงศ์พันธุ์
7 บริษัท บัวทองธานี แมเนจเมนท์ จำกัดและ/หรือคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
8 คุณสุเทพ รินธนาเลิศ
9 คุณดวงดาว  ลิ่วเฉลิมวงศ์
10 คุณประสงค์ วิทยาปรีชาพล
11 คุณมนฑิรา  พานิชยิ่ง
12 บริษัท บัวทองธานี  บ้านและที่ดิน จำกัด และ/หรือคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
13 คุณสุนีย์ ผลิตผลการพิมพ์
14 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด และ/หรือ คุณธัชชัย  จงวิศาล
15 คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
16 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด และ/หรือ คุณวิรัตน์  เจียรภักดี
17 คุณดารากร  จาบทอง
18 คุณสุทิน  นิติวัฒนานนท์
19 คุณสุทิน  นิติวัฒนานนท์
20 คุณประเสริฐ ว่องไววิทย์
21 คุณยลดา  รองหานาม
22 บริษัท บัวทองธานี แมเนจเมนท์ จำกัดและ/หรือคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
23 คุณวีระชัย  อริยะสุนทร
24 บริษัท วัชราคอนสตัคชั่น จำกัด และ/หรือ คุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ
25 คุณกฤษณะ  วจีไกรลาศ
26 นาวาตรีมานิต  โกสีย์
27 นาวาตรีมานิต  โกสีย์
28 คุณยุวดี สินศิริโรจน์
29 คุณพรชัย ถาวรวัฒนผล และ/หรือ บริษัท เอส.ที.วี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
30 คุณชไมพร  ติลกานนท์
31 คุณพัชรินทร์  นุสพรรณ์
32 คุณวัลลภา  พงษ์ธนวงศ์
33 คุณนรินทร์ชัย สินศิริโรจน์
34 คุณวรรณนภา  วิบูลย์สันติพงศ์
35 บริษัท อินโดจิน พาราวู๊ด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ/หรือ คุณนันทิมา ฟาง
36 คุณวัชร  วจีไกรลาศ
37 คุณมณีวรรณ  วจีไกรลาศ
38 คุณสนธยา  ประสิทธิผล
39 คุณสิริมา คงสันตินาถ
40 บจก.จี เอ็ม เอส อินเตอร์เทรด และ/หรือ คุณพรทิพย์ วัฒนผลมงคล
41 คุณสิริพร  วชิรทรัพย์
42 คุณวิทยา  วงษ์พานิชย์
43 คุณสุรชัย จันทโรกร (PTA-AC)
44 คุณไกรวิชญ์  วรมนตรี
45 คุณคเชนทร์  จิระวงศ์อร่าม
46 คุณพรพิศ  ตันมธุสรชัย
47 บจก.กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ/หรือคุณกานต์รวี  หาญสามัคคี
48 คุณสุทธิกานต์  พนาราม (PTA-AC)
49 บริษัท โปรพลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ/หรือ คุณแอนนา  วรวงศ์วสุ
50 คุณพรชัย ถาวรวัฒนผล และ/หรือ บริษัท เอส.ที.วี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTA-AC)
51 คุณวิสิฐ สินศิริโรจน์  (PTA-AC)
52 คุณธวัชชัย  จิระเดชดำรง (PTA-AC)
53 คุณชญาดา  จิรวิมุต (PTA-AC)
54 คุณสุรชาย  แทบประสิทธิ์ (PTA-AC)
55 คุณมณีวรรณ  วจีไกรลาศ  (PTA-AC)
56 คุณวิฑูรย์ งามพยุงพงษ์  (PTA-AC)
57 คุณอริยาวรรณ์  สัทธรรมวิไล (PTA-AC)
58 คุณมณเฑียร บุญวณิชวัฒน์ และ/หรือ บริษัท ไทยบราแอนด์ลิงเกอรี่ จำกัด  (PTA-AC)
59 คุณศุภาวรรณ  ทรัพย์เจริญ (PTA-AC)
60 คุณพงศ์ธร  ลัพธวรรณ์(PTA-AC)
61 คุณปราณี โสภณศิรินันท์ (PTA-AC)
62 คุณพรพิศ  ตันมธุสรชัย (PTA-AC)
63 บริษัท เอสพีเจ ปิโตรเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (PTA-AC)
64 คุณสุรชัย  แซ่แจ๋ว (PTA-AC)
65 หจก.พิทักษ์สาครพลาสติก และ/หรือคุณบวรชัย  เจริญจิตมั่น (PTA-AC)
66 คุณธิดารัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ (PTA-AC)
67 คุณอัญภรณ์  เสรีเสถียรทรัพย์(PTA-AC)
68 คุณนันทพร สัมพันธ์ชัยวสุ (PTA-AC)
69 คุณชัยพล  ฐิติปัญญาทรัพย์
70 คุณสมยศ สิงห์มุกดา และ/หรือ บริษัท ฟอร์ทเทรสมารีน จำกัด (PTA-AC)
71 คุณวีรชัย  วงศ์บุญสิน  (PTA-AC)
72 คุณเดชา สุมีรัง (PTA-AC)
73 คุณสมพร  แสงวัณณ์  (PTA-AC)
74 คุณสมเกียรติ ทวีศักดิ์เจริญผล (PTA-AC)
75 คุณนิศารัตน์ คงสวัสดิ์ (PTA-AC)
76 คุณดำรงค์ คงสวัสดิ์ (PTA-AC)
77 คุณปภังกร ลิมปวิทยากุล (PTA-AC)
78 หจก. อินเตอร์กลอเรียส และ/หรือคุณวัลลภ  จิรศิริมงคล (PTA-AC)
79 บจก.กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ (PTA-AC)
80 คุณกรองทอง  เกียรติทนงศักดิ์ (PTA-AC)
81 คุณฉัตรลดา  กันติรัตนาวงศ์  (PTA-AC)
82 คุณสมพร  สมคิดเลิศ  (PTA-AC)
83 คุณสมพงษ์ ภควัตสิริกุล (PTA-AC)
84 คุณสุภาพร  แย้มทับ (PTA-AC)
85 คุณธนชัย นิสารัตนพร (PTA-AC)
86 คุณณัฐ  จรัญวัฒนากิจ และ/หรือหจก.จรัญกิจ  (PTA-AC)
87 คุณพรรณี  นภาคณาพร (PTA-AC)
88 คุณกรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู (PTA-AC)
89 คุณมะลิ  หลี่ (PTA-AC)
90 คุณประคองชัย ปิติชัยชาญ (PTA-AC)
91 คุณสุเมธ  ศิริพรพิทักษ์ (PTA-AC)
92 คุณชนิตา  ตันติวัฒนะ  (PTA-AC)
93 ร.อ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ (PTA-AC)
94 คุณชัยโรจน์  โลจนะรุ่งสิริ (PTA-AC)
95 คุณวรรณพร  ทรัพย์เพิ่มเสถียร (PTA-AC)
96 คุณเสาวลักษณ์ อัศวเกษม (PTA-AC)
97 คุณกิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ (PTA-AC)
98 คุณสุพัตรา เพชรกระจายแสง (PTA-AC)
99 คุณประมวล  ทาสอน (PTA-AC)
100 คุณบรรพต คุปติวิทยากุล และ/หรือ บริษัท วิหารแดงข่ายค้าปลีก จำกัด (PTA-AC)
101 คุณศิริลักษณ์  วิเศษธร (PTA-AC)
102 คุณสมศักดิ์ ธนพรวิริยะกุล (PTA-AC)
103 คุณสิริชัย  กมลทิพย์วงศ์ (PTA-AC)
104 คุณสุปราณี  อมรวัฒนธรรม  (PTA-AC)
105 คุณวีระชัย  เขมะจิตพิชิต (PTA-AC)
106 คุณสุนีย์ อังกุระวรานนท์ (PTA-AC)
107 คุณพสุ มากบุญส่ง (PTA-AC)
108 คุณสุพจน์ ทิพย์ณรงค์กร
109 คุณกฤษดา  ตรีวัฒนา (PTA-AC)
110 คุณสมโชค ชาติศิริวัฒนา (PTA-AC)
111 คุณสมพัฒน์ หุตะสิงห์ และ/หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายส์ แอนด์ ดอลส์ (PTA-AC)
112 คุณฐิติเนตร สุดถาวรสกุล (PTA-AC)
113 คุณชัญญา หาทรัพย์ (PTA-AC)
114 คุณเกษม  วงศ์ศรีรุ่งเรือง (PTA-AC)
115 คุณนัสนันท์ เจริญพิวัฒพงษ์ (PTA-AC)
116 คุณนริสา เหลืองแสงทอง (PTA-AC)
117 คุณกาญจนะอัมพา วิธูชุลีโชติ (PTA-AC)
118 คุณวนาลี  เฑียรทอง  (PTA-AC)
119 คุณวิจิตร  พงษ์วัฒนสมพร (PTA-AC)
120 คุณสุนี  ศิริชูทรัพย์  (PTA-AC)
121 คุณสิริชัย  กมลทิพย์วงศ์ (PTA-AC)
122 คุณกานต์สินี  เพชรเบญจศิษฐ์ (PTA-AC)
123 คุณยิ่งยศ  ศรีเฟื่องฟุ้ง (PTA-AC)
124 คุณพรรณนิภา  ศิลสุภดล  (PTA-AC)
125 คุณวิเชียร พรพิศณุกิจจา (PTA-AC)
126 คุณพวงวัลย์  เนตรหิน  (PTA-AC)
127 คุณประยุทธ หัตถ์นำทรัพย์ (PTA-AC)
128 คุณรุจ คเนจร ณ อยุธยา (PTA-AC)
129 บริษัท บัวทองธานี  บ้านและที่ดิน จำกัด และ/หรือคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ (PTA-AC)