โครงการประกันรถยนต์ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์

โครงการประกันรถยนต์ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ที่มาของโครงการ

เนื่องจากเนื่องจาก มิสศิริลักษณ์  แก้วสมบูรณ์  (ระดับชั้นม.4) ป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่รู้สาเหตุ ได้เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดสมองและม้ามที่โรงพยาบาลธนบุรี ค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท  ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญครั้งที่  2/2550 ในที่ประชุมได้นำเรื่องการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมิสศิริลักษณ์ เข้าวาระเพื่อขอมติในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมก็มีมติอนุมัติค่าช่วยเหลือเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ในที่ประชุม โดยศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน  นายกสมาคมฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า สมาคมฯควรจะทำโครงการประกันสุขภาพให้กับคุณครู เพราะที่ผ่านมาได้มีกรณีคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญเจ็บป่วย ทางสมาคมฯก็ได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพียงเล็กน้อย ถ้าได้มีโครงการประกันสุขภาพให้กับคุณครู เมื่อยามเจ็บป่วย จะได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาล และถ้าคุณครูมีสุขภาพที่ดี ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการสอนได้มากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์กับนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นอย่างมาก จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการโดยให้ชื่อโครงการว่า “โครงการประกันสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ” ซึ่งเป็นการประกันสุขภาพให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่รวมถึงนักการของโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งแผนกประถมและมัธยม

หลักการและเหตุผล

นโยบายของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน นายกสมาคมฯ เห็นควรว่า สมาคมฯจะจัดกิจกรรมเพียงแค่ปีละครั้ง หรือหากไม่จำเป็นก็จะไม่จัดกิจกรรมใดๆเลยทั้งสิ้นที่เป็นการรบกวนผู้ปกครองและครูของโรงเรียนอัสสัมชัญของเรา จึงมีการระดมความคิดในการหาทางที่จะทำให้สมาคมฯมีรายได้โดยไม่จัดกิจกรรม ในที่ประชุม ได้มีมติให้จัดโครงการประกันรถยนต์ครอบครัวอัสสัมชัญขึ้น โดยบริษัทล็อคตั้น วัฒนา โบรกเกอร์ส อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่เป็นบริษัทตัวแทนที่ดูแลโครงการประกันสุขภาพของครูให้กับสมาคมฯ และทางบริษัทได้มีการบริการดูแลด้านประกันรถยนต์ด้วย สมาคมฯเล็งเห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีรถยนต์ใช้และทำประกันรถยนต์อยู่แล้ว โดยผู้ปกครองที่ทำประกันกับบริษัทใดเอาไว้ ก็สามารถทำประกันได้กับบริษัทเดิม แต่เพียงเปลี่ยนมาทำประกันรถผ่านตัวแทนของบริษัทล็อคตั้นฯซึ่งทางล็อคตั้นฯ ก็จะบริจาคค่าคอมมิชชั่นจำนวน 10% ของค่าเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับสมาคมฯ ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด หากทางล็อคตั้นฯ เสนอเบี้ยประกันที่สูงกว่าเดิม ผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องทำกับล็อคตั้นฯก็ได้

ทั้งนี้ เงินบริจาคที่ได้รับจากโครงการประกันรถยนต์โดยหลักจะนำมาใช้ทำประกันสุขภาพให้กับคุณครู เบี้ยประกันปีที่ผ่านมา (4 มิถุนายน 2552 ถึง 3 มิถุนายน 2553) เป็นเงิน 1,445,550 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และนำมาใช้จ่ายในโครงการต่างๆของสมาคมฯ เช่น โครงการอัสสัมชัญกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2552 งบประมาณ 2.5 ล้านบาท และอื่นๆ