อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor) - 3 PDF พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor)
ความหมาย
ความสำคัญ
อัสสัมชัญกัลยาณมิตร
ทุกหน้า

อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร

     ในที่นี้จะแบ่งกลุ่มอัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พร้อมจะสนับสนุนความรู้(Suppliers of knowledge)  และ กลุ่มที่ต้องการความรู้ (Demand for knowledge) โดยกลุ่มที่พร้อมจะสนับสนุนความรู้ หากเป็นศิษย์เก่าหรือผู้ปกครอง ก็จะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ และด้านเงินทุน  ทั้งนี้อาจแบ่งกลุ่มสนับสนุนดังกล่าวแยกเป็น 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กล่าวคือสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ โดยอาจเพิ่มอีกกลุ่มคือ การงานอาชีพ ที่ครอบคลุมถึงการกีฬา ศิลปะ และ ดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มสนับสนุนนี้อาจรวมนักเรียนช่วงชั้นสูงกว่า เช่นนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่อาจดูแลช่วงชั้นที่ 3, 2, และช่วงที่ 1 ได้


ทั้งนี้อาจนำแนวคิดของ Collison และ Parcell 7 มาปรับเป็นตารางและรูปต่อไปนี้เพื่อพิจารณากลุ่มต่าง ๆ ดังนี้


    1. กลุ่มผู้ปกครอง ศิษย์เก่า กรรมการสมาคม ซึ่งในที่นี้เรียกว่ากลุ่ม (ก) เป็นกลุ่มที่ในปัจจุบัน (Current) มี ผลการประเมินคุณวุฒิ (Assessment หรือ Performance Score) อยู่ที่ระดับ 5 (ค่าตามแกนตั้งของรูป) ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ได้มีการตั้งเป้าไว้(Target)  กล่าวคือเป็นกลุ่มที่พร้อมให้ความสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ประสบการณ์ทำงาน  ประสบการณ์ด้านวิชาการ ดังนั้น กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีค่าผลต่างระหว่างระดับคุณวุฒิเป้าหมายกับคุณวุฒิปัจจุบัน (Target minus current level) เท่ากับศูนย์ (ค่าตามแกนนอนของรูป) หรือเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไร ยกเว้นว่าในอนาคตค่าการประเมินคุณวุฒิในปัจจุบัน (Current) จะต่ำกว่าค่าคุณวุฒิเป้าหมาย(Target) กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่พร้อมจะสนับสนุนความรู้ (Suppliers of knowledge)

กลุ่มผู้ปกครอง ศิษย์เก่า

กรรมการสมาคม (ก)

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

(ข)

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

(ค)

ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ป.1-6)

(ง)

Current

Target

Current

Target

Current

Target

Current

Target

5

5

4

5

2

3

1

3

____________________________

7 Chris Collison and Geoff Parcell. Learning to Fly. West Sussex: Capstone Publishing Limited(a Wiley  company.)2004,p.87.