อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor) - 2 PDF พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor)
ความหมาย
ความสำคัญ
อัสสัมชัญกัลยาณมิตร
ทุกหน้า

ความสำคัญของกัลยาณมิตร

กาลิเลโอ กล่าวว่า “ไม่มีใครสอนใครได้ อย่างมากที่ทำได้คือช่วยให้เขาค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”5

คำกล่าวดังกล่าวสอดคล้องกับที่พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุต โต)6 กล่าวไว้ว่า

"ในทางพุทธศาสนาท่านสอนหลักการสำคัญในการศึกษาของมนุษย์ว่า ก่อนที่มนุษย์จะมีกชีวิตที่ดีงาม หรือจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองได้ดีนั้น มีองค์ประกอบ 2 อย่างมานำมาช่วย คือ องค์ประกอบภายนอก กับองค์ประกอบภายใน  องค์ประกอบภายนอกเรียกว่า ปร โต โฆษะ แปลว่า เสียงจากผู้อื่น คือ อิทธิพลจากภายนอก...ปร โต โฆษะอย่างนี้ก็กลายเป็นกัลยาณมิตร...กัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะเกื้อหนุนให้คนมีชีวิตที่ดีงาม โดยเข้ามาช่วยหนุนการศึกษา  ท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ คือช่วยชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ทำให้รู้เข้าใจความจริงและรู้คุณค่าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าไปสัมพันธ์...กัลยาณมิตรมีหน้าที่นี้ จึงเป็นผู้ชักนำในกระบวนการศึกษาทั้งหมด อีกด้านหนึ่งคือปัจจัยำภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ หมายถึงการรู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเอง การรู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเอง การรู้จักใช้ปัญญา คิดเองเป็น...ไม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตร แต่สำหรับคนทั้วไปจะต้องมาเข้าคู่กัน กล่าวคือ...องค์ประกอบภายนอกเป็นปัจจัยทางสังคม ได้แก่กัลยาณมิตร และองค์ประกอบภายในเป็นปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ โยนิโสมนสิการ”


     ดังนั้น ความสำคัญของกัลยาณมิตร หรือกลุ่มพี่เลี้ยง เช่นกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักธุรกิจที่อาจเป็นศิษย์เก่า หรือเป็นผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันจะเป็นแรงสำคัญที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นที่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อรองรับแนวทางการเรียนการสอนยุคใหม่ที่เน้นการสอน(Didactics) มากกว่าเน้นหลักสูตร(Curriculum) ตามตารางต่อไปนี้Curriculum

Didactics: instructive especially excessively

Result-oriented

Process-oriented

Capacities/Skills

Capabilities/competences

Summative assessment-tests/examines

Formative assessment-dialogue/feed back

Conceptualized

Contextualized

Transparency

Dynamics and flexibility

Explicit expectations to teachers and students

Learning is made meaningful to the students

Measurable outcomes

Focus on personal development

Feed-back mechanisms, quality assurance and governance are legitimized by the concept

Room for teacher’s professionalism

Lack of dynamics and flexibility

Diversity in the quality of teaching

Content gets obsolete

No motivation in training of basic skills

Rigid and instrumental learning

Low expectations underachievement

Teacher’s responsibility limited to instruction

Lack of evidence

Focus on the elite tend to leave disadvantaged students behind-high drop-out rate

Focus on the weak learner tend to ignore the needs of the most talented students

Hard facts are needed to identify your problem but-

Soft facts are needed to find the solution but-

What  you measure is what you get- So you should be careful to measure what you want!

Without data you’re just a person with another opinion!


ที่มา: Jorn Skovsgaard, 2005. The Story behind the ASEM LLL Initiative, Paper presented at the international conference on The Asia-Europe Education and research hub for lifelong learning, Copenhagen-Denmark, 1-4 May 24, 2005

_________________________________

5 พ่อรวยสอนลูก#2 : เงินสี่ด้าน หน้า 155 เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์ และวิเชียร เลิศกิจการ จาก Kiyosaki, Robert T. and Sharon L. Lechter. Rich Dad’s Cash flow Quadrant. New York: Warner Books, Inc. 1999.

6 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุต โต). พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2539. หน้า60-61.