อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor) - 1 PDF พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor)
ความหมาย
ความสำคัญ
อัสสัมชัญกัลยาณมิตร
ทุกหน้า


ความหมาย


    Mentoring มาจากภาษากรีกที่แปลตรงตัวว่า enduring  เป็นคำที่สื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันยืนนานระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใหญ่   โดยผู้ใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เยาว์ โดยการให้การสนับสนุน คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เยาว์สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้1
 

     ในขณะที่ George Lucas2  กล่าวว่า ผู้ที่เป็น Mentor เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้ที่เริ่มหัดใหม่(Novices) หรือสมาชิกใหม่ในสังคมสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing) จากทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เริ่มหัดนั้นมีแรงดลใจที่จะบากบั้นอุตสาหะ ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ George Lucas นั้นได้นำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ทุกตอนโดยหวังว่าผู้ที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายจะได้นำแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองและผู้อื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญ


     ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Mentor นั้นมักเป็นคณาจารย์ซึ่งสังกัดโครงการวิจัยหรือห้องปฏิบัติการแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นผู้ที่สามารถพูดคุยสนทนาโต้ตอบกับนักวิจัยใหม่ ๆ ว่าจะมีโครงการใดบ้างที่น่าจะมีการทำวิจัย  เป็นผู้ที่ช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม  ช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งช่วยอำนวย

ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ในการวิจัยหรือทดลอง ช่วยหาทางออกแก่ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างทำวิจัย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการวิจัย3

ในขณะที่ เกื้อ  วงศ์บุญสิน4 พิจารณาว่า การเป็น Mentor นั้นเป็นกระบวนการทางสังคม(Socialization) ในลักษณะของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ฉันท์ กัลยาณมิตร ระหว่างปัจเจกชนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ทำกิจกรรมสร้างความรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ายมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนซึ่งความรู้และทักษะต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว  หากแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง กระบวนการนี้มีความลึกซึ้งยิ่งกว่าการสอนความรู้ในระดับสมาธิจิต(Explicit Knowledge) ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  เนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่า Socialization นี้เปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความคิดและความรู้สึกของแต่ละฝ่าย พลังของกระบวนการนี้คือ  การที่การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์นั้น มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก และสถานการณ์เฉพาะที่ทำให้ประสบการณ์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่แบ่งปันแลกเปลี่ยนถ่ายทอดต่อกันนั้นฝังตัวลึกลงเป็นความรู้ในระดับจิตใต้สำนึก (Tacit Knowledge) ไปได้  การที่ปรมาจารย์ทางศิลปะถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ที่เฝ้าติดตามตลอดเวลาเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่ง


     เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ได้กำหนดมาตราฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าที่มีทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่เพียบพร้อม เสริมสร้างความรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ายมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอด และรับการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ในลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

__________________________________

1 Office of Research Education Consumer Guide, Number 7,October 1993.

http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/mentor.html

2 George Lucas “The Meaning of Mentoring” Edutopia, Fall 1999 www.glef.org

3 “Finding a mentor” http://www.wise.edu/cbe/research/findment.html

4 เกื้อ  วงศ์บุญสิน, “การสร้างความรู้.” จุฬาลงกาณ์วารสาร 14,55(เมษายน-มิถุนายน 2545):5-11