กรรมการสมาคมฯ 2558 PDF พิมพ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 นายกสมาคมฯ
ศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน


bro-dacharchaiภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
อุปนายกฯคนที่1ดร.ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์
อุปนายกฯคนที่2


bro-sakdaภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์
อุปนายกฯคนที่3


chookiatดร.ชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ
กรรมการม.ถิรวัฒน์  ขำสิน
กรรมการ


pakvipha
มีสภัควิภา  แย้มศรี
กรรมการ


nopnarin
ม.นพนรินทร์  พานิชชาติ
กรรมการมิสวัชรินทร์  รัตตะมณี
กรรมการม.ฐิติวัฒน์  จตุรวิธวงศ์
กรรมการคุณหาญชัย  จรัญเสถียรชัย
กรรมการ


คุณธเนศ  ดวงพัตรา
กรรมการคุณไพฑูรย์  เด่นวิกรม
กรรมการ

คุณพงษ์  เลิศจรัส
กรรมการคุณไพฑูรย์  กระโทกนอก
กรรมการคุณปรีดี  ชัยรัตน์
กรรมการคุณยุทธนา  ศิวรักษ์ 
กรรมการมิสนิศารัตน์  คงสวัสดิ์
กรรมการคุณฉลองรัฐ  เพียรวนิช
กรรมการคุณสิทธิชัย  ปริญญานุสรณ์
กรรมการ


คุณอภิภพ  พึ่งชาญชัยกุล
กรรมการ


มีสนิภา ต่างท้วม
กรรมการ


 
คุณสมพัฒน์  หุตะสิงห์
กรรมการ


คุณศุภโชค  โฆษ์วงศ์
กรรมการ

ม.ณรงค์  วีระประจักษ์
กรรมการ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:24 น.