การแข่งหมากรุกสากล 2009 PDF พิมพ์


สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันหมากรุกสากล ชิงชนะเลิศประเภททีมสถาบันการศึกษา “Assumption  Scholastic Team Chess Championship 2009 & Team Chess Challenge” ในโอกาสฉลอง 125 ปี การสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศส่งทีมเข้าแข่งขันการแข่งขันแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยแต่ละประเภทแข่งแบบพบกันหมด ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันมีดังนี้
ทีมชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Spirit จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แ
ผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกประกอบด้วย
1. ดช.โอฬาริก   ศรีจอมทอง
2. ดช.อินทนนท์   ศรีจอมทอง
3. ดญ.ไอศวรรย์   ศรีจอมทอง
4. ดช.นวพรรษ  ออม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม IWICA 1  จาก  IWICA
1. Etash    Shah
2. Roshan  Munjal
3. Akshaj   balasubramanian

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม AC DESTINY จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ
1. นายเทพฤทธิ์   โยธินนรธรรม
2. นายพงสพัฒน์  พจน์พาณิชพงศ์
3. ภาณุวัฒน์   ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม KC 4 จาก โรงเรียนสาธิตฯ เกษตรศาสตร์
1. นายธีรชาติ  โสรัตน์
2. นายรักษิต  กานันท์
3. นายศุภวิชญ์ ธีรจันทรางกูร

ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม ผีเกาะหลัง  จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธรรมศาสตร์
1. นายภูมพงษ์  วิวรรธเดช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายรวีวิทธิ์  ฤทธิ์เลิศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายปิยะพล  วิวารินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม SeeU 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. นายกิตติธัช   สุรินทรเสรี
2. นายคณพัฒน์ กรีนิกร
3. นายธนพนต์  ตั้งวชิรฉัตร
4.  นส.นิชา  อังศุสิงห์

รายงานโดย มาสเตอร์โสภณ  สกุลเรือง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 125 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ