สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

 

 

 


 

การรับงานในตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ โครงการอัสสัมชัญกัลยาณมิตร โครงการประกันสุขภาพของครูและบุคลากร โครงการช่วยเหลือเงินค่าประสบการณ์ครู โครงการช่วยเหลือครูเกษียณ โครงการช่วยเหลือสวัสดิการครู สนับสนุนกิจกรรมการเชียร์และแปรอักษร อนุมัติงบประมาณช่วยเหลืองานด้านวิชาการ งานสัมมนาครู  ตลอดจนให้การสนับสนุนการบริหารงานของทางโรงเรียนและองกรอื่น ๆ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือฯ และ สมาคมอัสสัมชัญ เป็นต้น

สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางโรงเรียน นักเรียนและคณะครู การดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา และที่ขาดไม่ได้คือ ภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ อย่างเต็มที่

การบริหารงานของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจัยสำคัญคือการหาทุน และจัดสรรเงินทุน ทั้งนี้สมาคมฯ เน้นการหาทุนโดยมีผู้ปกครองทุกท่านมีส่วนร่วมในการหาทุนและใช้ทุนที่ได้ร่วมกันหา การใช้ทุนที่ได้ร่วมกันหา เช่น ผู้ปกครองชั้น ม.4, ม.5, และ ม.6 คิดโครงการอัสสัมชัญกัลยาณมิตรเพื่ออบรมวิชาการให้กับนักเรียนในแต่ละชั้น  โดยการบริหารโครงการกรรมการผู้ปกครองของแต่ละชั้นช่วยดูแลกันเอง โดยสมาคมฯ จะช่วยหาศิษย์เก่าด้านวิชาการมาช่วยสนับสนุน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยดี และประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

(ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 15:28 น.