ทำเนียบนายกสมาคมฯ PDF พิมพ์
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 


ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์

พ.ศ.2516-2517อ.รังสฤษดิ์  เชาวน์ศิริ


พ.ศ.2518-2519พล.ต.ต.ชาติชาย  อุปพงศ์

พ.ศ.2520-2524ดร.ชุมพล  พรประภา

พ.ศ.2525-2548ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน