ข้อบังคับสมาคมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 22:52 น.

 
ข้อบังคบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

 

(ฉบับปี 2550)


หมวด
 

ข้อความทั่วไป


               
ข้อ    สมาคมนี้มีชื่อว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญเรียกและเขียนชื่อย่อในภาษาไทยว่า  ......” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASSUMPTION COLLEGE’S PARENTS &  TEACHERS  ASSOCIATION” โดยมีอักษรย่อ “A.C.P.T.A.”

                ข้อ     สำนักงานตั้งอยู่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ ๒๖  ซอยเจริญกรุง ๔๐  ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                ข้อ    สมาคมนี้มีตราเป็นเครื่องหมายดังนี้คือเป็นรูปอาร์มพื้นสีแดงสลับขาว มีอักษรย่อภาษาอังกฤษตัวสี น้ำเงินว่า A.C.P.T.A. ล้อมรอบด้วยลายกนกสีทอง และมีอักษรว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  อยู่ระหว่างรูปอาร์มและลายกนก

                ข้อ    สมาคมมีวัตถุประสงค์

                                )   ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรง เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

                                )   เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในอัน ที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน

                                )   เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ ปกครองกับครูในด้านที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในกิจการที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งให้ คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต

                                )   กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินการหาทุน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมความ เจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการของมวลสมาชิก

                                )   ส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ

                                )   ส่งเสริมความสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก

                                )   ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก

                                )   บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ

                                )   ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน และมวล สมาชิก

                                ๑๐) อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                ๑๑) สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียน ผู้เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัม ชัญและบรรดาสมาคมซึ่งผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดตั้งขึ้นในการส่งเสริม เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรง เรียนอัสสัมชัญ

                ข้อ    การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้อง กับการเมืองและไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยหมวด
 

สมาชิกและสิทธิหน้าที่ของสมาชิก               
ข้อ    สมาชิกของสมาคมนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

                                )   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางการศึกษา ผู้ที่มีอุปการคุณ ช่วย เหลือเกื้อกูลสมาคมหรือโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ โดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวน กรรมการสมาคมทั้งหมดได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

                                )   สมาชิกสามัญ ได้แก่

                                                .  บิดามารดาของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ผู้ปกครองหรือเคยเป็นผู้ปกครองของนักเรียน หรือของผู้เคย เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ครูหรือเคยเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

                                                .   ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๒ ๑) ให้คู่สมรสเข้า เป็นสมาชิกแทนโดยมิต้องเสียค่าบำรุง แต่ต้องแจ้งให้ทางสมาคมฯทราบภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่สมาชิกถึงแก่กรรม

                ข้อ    บุคคลผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญให้ยื่นใบสมัคร ซึ่งมีคำรับรองจากสมาชิกสามัญอย่างน้อย สองคนต่อเลขาธิการ

                เมื่อเลขาธิการสมาคมได้รับใบสมัครและตรวจสอบแล้วว่าบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกมีคุณสมบัติตาม ที่กำหนดไว้และไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม และไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย อันเป็นที่รังเกียจของสังคม ก็ให้เลขาธิการนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมพิจาณา ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเห็นไม่ สมควรรับเป็นสมาชิก เพราะเหตุใด ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสมาคมมีมติ  และถ้าผู้สมัครผู้นั้นข้องใจก็ให้ทำหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้งชี้แจงแก้เหตุที่คณะกรรมการสมาคมยกขึ้นอ้างไม่รับเป็นสมาชิกนั้น  ส่งให้คณะกรรมการสมาคมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับการแจ้ง เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาใหม่ ในการพิจารณาครั้งนี้  ผู้สมัครจะขอเข้าชี้แจงเพิ่มเติมด้วยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมด้วยก็ได้ มติของคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ ๒  เป็นประการใด ให้ถือมตินั้นเป็นมติเด็ดขาด

                ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๕๐ บาท

                สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมปีละ ๕๐๐ บาทหรือชำระครั้งเดียวตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

                ข้อ    ครู อาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งไม่ต้องเสียค่าบำรุงและค่าสมัคร แต่ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามข้อ ๗ วรรค ๑ และวรรค ๒ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงจะถือว่าเป็นสมาชิกสามัญโดยสมบูรณ์

 

ข้อ     สมาชิกสามัญมีสิทธิดังต่อไปนี้

                                )   มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

                                )   มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญ

                                )   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการสมาคมหรือ

ที่ประชุมใหญ่

                                )   มีสิทธิสอบถามถึงการบริหารงานต่างๆของสมาคม

                                )   มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเสมอภาคกันเพื่อประโยชน์ในการกีฬา การ บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อกิจการอื่นอันสมควรและไม่เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม

                                )   มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สมาคมและมีสิทธิอื่นๆอันเกิดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

                ข้อ  ๑๐  สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคม โดยไม่ต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม  นอกจากนี้ยังมีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม

                ข้อ  ๑๑  สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                )   เสียเงินค่าบำรุงสมาคมตามระเบียบของสมาคม

                                )   ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม

                                )   ช่วยเหลือและเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ สมาคม


หมวด
 

การขาดจากสมาชิกภาพ


               
ข้อ  ๑๒  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ

                                )   ตาย

                                )   ลาออก

                                )   ไม่ชำระค่าบำรุงสมาคม ๒ ปีติดกัน และสมาคมได้มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ ตอบรับไปเตือนให้ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง และคณะกรรมการสมาคมมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

                ข้อ  ๑๓  ในการลาออกจากสมาชิกภาพ ให้สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกแสดงความจำนงเป็นหนังสือไปยัง เลขาธิการและขาดจากสมาชิกภาพเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมอนุมัติ

                ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการสมาคมอาจสั่งลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนเสียก็ได้ เมื่อสมาชิก

                                )   กระทำความผิดถึงต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้น แต่การกระทำความผิดนั้นโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ

                                )   ประพฤติในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือประพฤติตนใน ทางที่นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมอย่างร้ายแรง

                                )   เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือ เป็นคนสาบสูญ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

                สมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกจากสมาคมไม่มีสิทธิที่จะเข้าเป็นสมาชิกอีกจนกว่าจะพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ ถูกลบชื่อ คำขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นต่อเลขาธิการสมาคม และเมื่อได้รับคำขอเช่นนั้นแล้ว ให้เลขาธิการสมาคมส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณารับหรือไม่รับ ถ้าคณะกรรมการสมาคมพิจารณาแล้วไม่ยอมรับสมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกเข้าเป็น สมาชิกอีก คำขอนั้นเป็นอันตกไป แต่สมาชิกผู้นั้นจะยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใหม่อีกครั้งเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่ วันที่คณะกรรมการสมาคมพิจารณาไม่ยอมรับ

                ในการลบชื่อสมาชิกออกจากสมาคมและในการรับสมาชิกที่ถูกลบชื่อเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ใหม่ คณะกรรมการสมาคมจะต้องมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสมาคมทั้งหมด


หมวด
 

คณะกรรมการสมาคม


               
ข้อ  ๑๕  ให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน  ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งนายกสมาคมจากสมาชิกสามัญผู้ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก สมาคม และมิได้เป็นอาจารย์หรือครูในโรงเรียนอัสสัมชัญ ในขณะที่สมัครรับเลือกตั้ง และเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่โดยมี สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมรับรองให้สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ คน หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมตั้งแต่สองคน ขึ้นไป ให้ถือเอาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

                ข้อ  ๑๖  นายกสมาคมมีหน้าที่คัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑๕ ดังนี้

                                ๑๖.)   ให้ผู้อำนวยการหรืออธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นอุปนายกของสมาคมคนที่  ๑ โดยตำแหน่ง

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งอุปนายกสมาคมคนที่ ๒ โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่ไม่ ใช่อาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญในปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งอุปนายกคนที่ ๓ โดยการเสนอแนะของผู้อำนวยการหรืออธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๗ คน โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่เป็น อาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๑๐ คน โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่มิ ได้เป็นอาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญในปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๔ คน โดยการคัดสรรมาจากตัวแทนผู้ปกครอง ในระดับชั้นโดยคัดสรรจากตัวแทนผู้ปกครองแผนกประถมจำนวน ๒ คน และจากตัวแทนผู้ปกครองแผนกมัธยมจำนวน ๒ คน  ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดสรรให้ถือเอา ณ เวลาคัดสรรที่บุคคลนั้นๆเป็นตัวแทนอยู่

ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการบริหารสมาคมมีกำหนดวาระ ๓ ปี

               

 

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครบกำหนดตามวาระ ให้กรรมการบริหาร สมาคมพ้นวาระโดยทันที และถือว่ากรรมการบริหารสมาคมเป็นคณะกรรมการรักษาการโดยให้อุปนายกสมาคมคนที่ ๒  รักษาการนายกสมาคม จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

                ในกรณีที่กรรมการอื่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการโดยการ คัดสรรตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ เพื่อแทนกรรมการคนที่พ้นตำแหน่งไป

                ข้อ  ๑๙  คณะกรรมการสิ้นสภาพดังต่อไปนี้

                                ๑๙.)   สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๗

                                ๑๙.)   ตายหรือลาออก

                                ๑๙.)   ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามที่ระบุในข้อ ๑๔

                                ๑๙.)   เป็นผู้มีความประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม และกรรมการสมาคมมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

                ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิกสมาคมให้เป็นกรรมการที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือสมาชิกสมาคม

                ข้อ  ๒๑  กรรมการที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งเท่าระยะเวลาตามวาระของคณะกรรมการของสมาคมและ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งเท่าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลงหรือคณะกรรมการมีมติให้สิ้นสุดลง

                ข้อ  ๒๒  คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะหรือ ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมได้

                ข้อ  ๒๓  คณะกรรมการสมาคมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการบริหารสมาคมและดูแลงานของสมาคมให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วให้มีการจัดสรร ตำแหน่งต่างๆในระหว่างกรรมการด้วยกัน ดังนี้

                                ๒๓.)   นายกสมาคม มาจากการเลือกตั้งตามที่ระบุในข้อ ๑๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทั่วไปของ

สมาคม เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการและประชุมใหญ่  ดำเนินการหรือกระทำการใดๆในนามสมาคม

ลงนามเอกสารใดๆในนามสมาคมพร้อมตราประทับสำคัญของสมาคม

                                ๒๓.)  อุปนายก ช่วยเหลือและกระทำการใดๆแทนนายกสมาคม ในกรณีที่นายก สมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  ผู้จัดการ มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับนโยบายและมติของคณะกรรมการ

                                ๒๓.)  เลขาธิการ ดูแลงานของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและตามคำ สั่งของนายกสมาคม เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ควบคุมการบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมต่างๆ ดูแลและจัด ทำงานด้านธุรการของสมาคมทั้งหมด

                                ๒๓.)  ผู้ช่วยเลขาธิการ ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  เหรัญญิก รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สินของสมาคมตลอดจน เรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบำรุงจากสมาชิกเมื่อถึงกำหนด

                                ๒๓.)  ผู้ช่วยเหรัญญิก ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนเหรัญญิกเมื่อเหรัญญิกไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนสมาชิกของสมาคม

                                ๒๓.)   ผู้ช่วยนายทะเบียน มีหน้าที่ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนนายทะเบียนเมื่อ นายทะเบียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.๑๐) ปฏิคม มีหน้าที่ติดต่อให้การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อสอบถาม เชื้อเชิญ ชักชวน  ติดต่อผู้มีอุปการคุณหรือบุคคลใดๆให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ดูแลสำนักงานและอาคารของสมาคมให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา

                                ๒๓.๑๑) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ชื่อเสียง เกียรติคุณ  และการดำเนินงานของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปรับทราบและดำเนินการให้สมาคมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                ข้อ  ๒๔  ให้นายกสมาคมมีอำนาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของสมาคม โดยจำนวนและอัตราค่าตอบ แทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

                ข้อ  ๒๕  คณะกรรมการสมาคมจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในกรณีซึ่งนายกสมาคมเห็น ว่าในเดือนนั้นๆไม่มีเรื่องสำคัญ หรือรีบด่วนที่จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมก็ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งงดการ ประชุม สำหรับเดือนนั้นๆได้

                กรรมการสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีสิทธิเรียกร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อ พิจารณาข้อเสนอใดๆก็ได้ และนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมตามคำร้องขอนั้นภายใน ๗ วัน นับ ตั้งแต่วันได้รับคำร้องขอดังกล่าว

                ข้อ  ๒๖  การประชุมคณะกรรมการสมาคมทุกครั้งต้องมีกรรมการสมาคมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือ เป็นองค์ประชุม

                มติของที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่ได้มีบัญญัติไว้เป็น

อย่างอื่น

                กรรมการสมาคมคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงเพียง ๑ คะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมคณะ กรรมการสมาคมออกเสียงชี้ขาดได้อีก ๑ คะแนน

                การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่กรรมการสมาคมไม่น้อยกว่า ๓  คน ร้องขอให้ลงคะแนน

  

 

หมวด 

การบริหารงาน การเงิน และการบัญชี


               
ข้อ  ๒๗  หนังสือสัญญาหรือนิติกรรมนั้นๆไม่เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติและระเบียบของ สมาคมและมีนายกสมาคม กับกรรมการสมาคมอีกอย่างน้อยสองนายลงนาม พร้อมกับประทับตราสมาคม

                ข้อ  ๒๘  การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม

                ข้อ  ๒๙  เงินของสมาคมให้ฝากไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มั่นคงที่คณะ กรรมการสมาคมเห็นสมควรในนามของสมาคม

                ถ้าคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรจะให้นำเงินไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือสลากออมสินในนามของ สมาคมก็ได้

                ข้อ  ๓๐  นายกสมาคมมีอำนาจจ่ายเงินของสมาคมในนามของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้า เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

                ข้อ  ๓๑  ให้เหรัญญิกจัดให้มีสมุดบัญชีทางการเงินของสมาคม พร้อมด้วยหลักฐานและใบสำคัญในการรับ และจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี

                หลักฐานและใบสำคัญในการรับจ่ายเงินทุกฉบับ เหรัญญิกจะต้องเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อยครบถ้วนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อการตรวจสอบ

                ข้อ  ๓๒  ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ตรวจ สอบบัญชีของสมาคม ๑ คน

                ข้อ  ๓๓  การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารเงินฝากของสมาคม หรือจากหลักทรัพย์อื่นๆของสมาคม เมื่อได้รับ อนุมัติตามข้อ ๓๐ แล้ว ให้นายกหรืออุปนายกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้รักษาการแทนเหรัญญิกอีกคน หนึ่ง

                ข้อ  ๓๔  ให้เหรัญญิกจัดทำบัญชีและงบดุลประจำปีของสมาคมเสนอต่อคณะกรรมการแล้วให้ผู้ตรวจสอบ บัญชีที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบและรับรอง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                ข้อ  ๓๕  ให้เหรัญญิกมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสะดวกแก่การจ่ายในกิจการ ประจำตามปกติก็ได้


หมวด
 

การประชุมใหญ่


               
ข้อ  ๓๖  ให้นายกสมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีละครั้งตามวันเวลา และสถานที่ซึ่งคณะ กรรมการสมาคมจะได้กำหนด

                ข้อ  ๓๗  องค์ประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จึงจะถือว่า

เป็นองค์ประชุม

                การประชุมใหญ่คราวใดสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน กำหนด ๓๐ วัน และในครั้งนี้จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม

                ข้อ  ๓๘  มติของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม

เป็นผู้ชี้ขาด

                ข้อ  ๓๙  กิจการที่จะพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญ มีดังต่อไปนี้

                                )  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                                )  คณะกรรมการสมาคมแถลงผลงาน

                                )  พิจารณารับรองงบดุล

                                )  เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม เมื่อถึงกำหนดออกตามวาระ

                                )  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี

                                )  เรื่องอื่นๆ

                ข้อ  ๔๐  การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรหรือสมาชิกจำนวนไม่ น้อยกว่า ๕๐ คน ลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสมาคม ก็ให้คณะกรรมการสมาคมจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

                การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกันกับประชุมใหญ่สามัญ

                ข้อ  ๔๑  ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง นายกหรืออุปนายกของสมาคมเป็นประธานที่ประชุมและเลขาธิการของ สมาคม เป็นเลขานุการเพื่อจดรายงานการประชุม

                หากที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอย่างใดแล้วให้ถือว่าเป็นข้อผูกพันที่คณะกรรมการสมาคมจะต้องปฏิบัติตาม

                ข้อ  ๔๒  หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ส่งไปยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วันในหนังสือ นั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระด้วย

                ข้อ  ๔๓  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียงเท่านั้น

                การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้เว้นแต่คู่สมรสของ

บุคคลตามข้อ ๖ ๒) เท่านั้น

                ข้อ  ๔๔  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่สมาชิกที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก เสียงจำนวนเกินกว่า ๑ ใน ๓ ร้องขอให้ลงคะแนนลับ


หมวด
 

การแก้ไขข้อบังคับ


               
ข้อ  ๔๕  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมและการตราข้อบังคับของสมาคมขึ้นใหม่จะทำได้ก็ต่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเข้าประชุม

                ให้คณะกรรมการสมาคมส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย

  

หมวด 

การเลิกสมาคม


               
ข้อ  ๔๖  สมาคมนี้จะเลิกโดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิก ทั้งหมด

                ข้อ  ๔๗  เมื่อสมาคมเลิกและได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สวัสดิการครูและกิจการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

หมวด 

บทเฉพาะกาล

                ข้อ  ๔๘  ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้อบังคับใหม่จะมีผลใช้บังคับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:57 น.