ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว พฤศจิกายน 2017 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

ข้อบังคับสมาคมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 22:52 น.

 
ข้อบังคบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

 

(ฉบับปี 2550)


หมวด
 

ข้อความทั่วไป


               
ข้อ    สมาคมนี้มีชื่อว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญเรียกและเขียนชื่อย่อในภาษาไทยว่า  ......” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASSUMPTION COLLEGE’S PARENTS &  TEACHERS  ASSOCIATION” โดยมีอักษรย่อ “A.C.P.T.A.”

                ข้อ     สำนักงานตั้งอยู่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ ๒๖  ซอยเจริญกรุง ๔๐  ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                ข้อ    สมาคมนี้มีตราเป็นเครื่องหมายดังนี้คือเป็นรูปอาร์มพื้นสีแดงสลับขาว มีอักษรย่อภาษาอังกฤษตัวสี น้ำเงินว่า A.C.P.T.A. ล้อมรอบด้วยลายกนกสีทอง และมีอักษรว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  อยู่ระหว่างรูปอาร์มและลายกนก

                ข้อ    สมาคมมีวัตถุประสงค์

                                )   ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรง เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

                                )   เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในอัน ที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน

                                )   เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ ปกครองกับครูในด้านที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในกิจการที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งให้ คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต

                                )   กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินการหาทุน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมความ เจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการของมวลสมาชิก

                                )   ส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ

                                )   ส่งเสริมความสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก

                                )   ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก

                                )   บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ

                                )   ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน และมวล สมาชิก

                                ๑๐) อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                ๑๑) สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียน ผู้เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัม ชัญและบรรดาสมาคมซึ่งผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดตั้งขึ้นในการส่งเสริม เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรง เรียนอัสสัมชัญ

                ข้อ    การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้อง กับการเมืองและไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยหมวด
 

สมาชิกและสิทธิหน้าที่ของสมาชิก               
ข้อ    สมาชิกของสมาคมนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

                                )   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางการศึกษา ผู้ที่มีอุปการคุณ ช่วย เหลือเกื้อกูลสมาคมหรือโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ โดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวน กรรมการสมาคมทั้งหมดได้พิจารณาเห็นสมควร ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

                                )   สมาชิกสามัญ ได้แก่

                                                .  บิดามารดาของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ผู้ปกครองหรือเคยเป็นผู้ปกครองของนักเรียน หรือของผู้เคย เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ครูหรือเคยเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

                                                .   ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

                                                .   ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๒ ๑) ให้คู่สมรสเข้า เป็นสมาชิกแทนโดยมิต้องเสียค่าบำรุง แต่ต้องแจ้งให้ทางสมาคมฯทราบภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่สมาชิกถึงแก่กรรม

                ข้อ    บุคคลผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญให้ยื่นใบสมัคร ซึ่งมีคำรับรองจากสมาชิกสามัญอย่างน้อย สองคนต่อเลขาธิการ

                เมื่อเลขาธิการสมาคมได้รับใบสมัครและตรวจสอบแล้วว่าบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกมีคุณสมบัติตาม ที่กำหนดไว้และไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม และไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย อันเป็นที่รังเกียจของสังคม ก็ให้เลขาธิการนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมพิจาณา ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเห็นไม่ สมควรรับเป็นสมาชิก เพราะเหตุใด ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสมาคมมีมติ  และถ้าผู้สมัครผู้นั้นข้องใจก็ให้ทำหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้งชี้แจงแก้เหตุที่คณะกรรมการสมาคมยกขึ้นอ้างไม่รับเป็นสมาชิกนั้น  ส่งให้คณะกรรมการสมาคมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับการแจ้ง เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาใหม่ ในการพิจารณาครั้งนี้  ผู้สมัครจะขอเข้าชี้แจงเพิ่มเติมด้วยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมด้วยก็ได้ มติของคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ ๒  เป็นประการใด ให้ถือมตินั้นเป็นมติเด็ดขาด

                ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๕๐ บาท

                สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมปีละ ๕๐๐ บาทหรือชำระครั้งเดียวตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท

                ข้อ    ครู อาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งไม่ต้องเสียค่าบำรุงและค่าสมัคร แต่ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามข้อ ๗ วรรค ๑ และวรรค ๒ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงจะถือว่าเป็นสมาชิกสามัญโดยสมบูรณ์

 

ข้อ     สมาชิกสามัญมีสิทธิดังต่อไปนี้

                                )   มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

                                )   มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญ

                                )   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการสมาคมหรือ

ที่ประชุมใหญ่

                                )   มีสิทธิสอบถามถึงการบริหารงานต่างๆของสมาคม

                                )   มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเสมอภาคกันเพื่อประโยชน์ในการกีฬา การ บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อกิจการอื่นอันสมควรและไม่เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม

                                )   มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สมาคมและมีสิทธิอื่นๆอันเกิดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

                ข้อ  ๑๐  สมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคม โดยไม่ต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม  นอกจากนี้ยังมีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม

                ข้อ  ๑๑  สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                )   เสียเงินค่าบำรุงสมาคมตามระเบียบของสมาคม

                                )   ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม

                                )   ช่วยเหลือและเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ สมาคม


หมวด
 

การขาดจากสมาชิกภาพ


               
ข้อ  ๑๒  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ

                                )   ตาย

                                )   ลาออก

                                )   ไม่ชำระค่าบำรุงสมาคม ๒ ปีติดกัน และสมาคมได้มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ ตอบรับไปเตือนให้ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง และคณะกรรมการสมาคมมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

                ข้อ  ๑๓  ในการลาออกจากสมาชิกภาพ ให้สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกแสดงความจำนงเป็นหนังสือไปยัง เลขาธิการและขาดจากสมาชิกภาพเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมอนุมัติ

                ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการสมาคมอาจสั่งลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนเสียก็ได้ เมื่อสมาชิก

                                )   กระทำความผิดถึงต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้น แต่การกระทำความผิดนั้นโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ

                                )   ประพฤติในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือประพฤติตนใน ทางที่นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมอย่างร้ายแรง

                                )   เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือ เป็นคนสาบสูญ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

                สมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกจากสมาคมไม่มีสิทธิที่จะเข้าเป็นสมาชิกอีกจนกว่าจะพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ ถูกลบชื่อ คำขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นต่อเลขาธิการสมาคม และเมื่อได้รับคำขอเช่นนั้นแล้ว ให้เลขาธิการสมาคมส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณารับหรือไม่รับ ถ้าคณะกรรมการสมาคมพิจารณาแล้วไม่ยอมรับสมาชิกผู้ถูกลบชื่อออกเข้าเป็น สมาชิกอีก คำขอนั้นเป็นอันตกไป แต่สมาชิกผู้นั้นจะยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใหม่อีกครั้งเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่ วันที่คณะกรรมการสมาคมพิจารณาไม่ยอมรับ

                ในการลบชื่อสมาชิกออกจากสมาคมและในการรับสมาชิกที่ถูกลบชื่อเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ใหม่ คณะกรรมการสมาคมจะต้องมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสมาคมทั้งหมด


หมวด
 

คณะกรรมการสมาคม


               
ข้อ  ๑๕  ให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน  ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งนายกสมาคมจากสมาชิกสามัญผู้ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก สมาคม และมิได้เป็นอาจารย์หรือครูในโรงเรียนอัสสัมชัญ ในขณะที่สมัครรับเลือกตั้ง และเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่โดยมี สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมรับรองให้สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ คน หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมตั้งแต่สองคน ขึ้นไป ให้ถือเอาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

                ข้อ  ๑๖  นายกสมาคมมีหน้าที่คัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑๕ ดังนี้

                                ๑๖.)   ให้ผู้อำนวยการหรืออธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นอุปนายกของสมาคมคนที่  ๑ โดยตำแหน่ง

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งอุปนายกสมาคมคนที่ ๒ โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่ไม่ ใช่อาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญในปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งอุปนายกคนที่ ๓ โดยการเสนอแนะของผู้อำนวยการหรืออธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๗ คน โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่เป็น อาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๑๐ คน โดยการคัดสรรจากสมาชิกสมาคมที่มิ ได้เป็นอาจารย์หรือครูโรงเรียนอัสสัมชัญในปัจจุบัน

                                ๑๖.)   ให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน ๔ คน โดยการคัดสรรมาจากตัวแทนผู้ปกครอง ในระดับชั้นโดยคัดสรรจากตัวแทนผู้ปกครองแผนกประถมจำนวน ๒ คน และจากตัวแทนผู้ปกครองแผนกมัธยมจำนวน ๒ คน  ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดสรรให้ถือเอา ณ เวลาคัดสรรที่บุคคลนั้นๆเป็นตัวแทนอยู่

ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการบริหารสมาคมมีกำหนดวาระ ๓ ปี

               

 

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครบกำหนดตามวาระ ให้กรรมการบริหาร สมาคมพ้นวาระโดยทันที และถือว่ากรรมการบริหารสมาคมเป็นคณะกรรมการรักษาการโดยให้อุปนายกสมาคมคนที่ ๒  รักษาการนายกสมาคม จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

                ในกรณีที่กรรมการอื่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการโดยการ คัดสรรตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ เพื่อแทนกรรมการคนที่พ้นตำแหน่งไป

                ข้อ  ๑๙  คณะกรรมการสิ้นสภาพดังต่อไปนี้

                                ๑๙.)   สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๗

                                ๑๙.)   ตายหรือลาออก

                                ๑๙.)   ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามที่ระบุในข้อ ๑๔

                                ๑๙.)   เป็นผู้มีความประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม และกรรมการสมาคมมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

                ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการอาจเชิญสมาชิกสมาคมให้เป็นกรรมการที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือสมาชิกสมาคม

                ข้อ  ๒๑  กรรมการที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งเท่าระยะเวลาตามวาระของคณะกรรมการของสมาคมและ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งเท่าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลงหรือคณะกรรมการมีมติให้สิ้นสุดลง

                ข้อ  ๒๒  คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะหรือ ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมได้

                ข้อ  ๒๓  คณะกรรมการสมาคมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการบริหารสมาคมและดูแลงานของสมาคมให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วให้มีการจัดสรร ตำแหน่งต่างๆในระหว่างกรรมการด้วยกัน ดังนี้

                                ๒๓.)   นายกสมาคม มาจากการเลือกตั้งตามที่ระบุในข้อ ๑๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทั่วไปของ

สมาคม เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการและประชุมใหญ่  ดำเนินการหรือกระทำการใดๆในนามสมาคม

ลงนามเอกสารใดๆในนามสมาคมพร้อมตราประทับสำคัญของสมาคม

                                ๒๓.)  อุปนายก ช่วยเหลือและกระทำการใดๆแทนนายกสมาคม ในกรณีที่นายก สมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  ผู้จัดการ มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับนโยบายและมติของคณะกรรมการ

                                ๒๓.)  เลขาธิการ ดูแลงานของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและตามคำ สั่งของนายกสมาคม เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ควบคุมการบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมต่างๆ ดูแลและจัด ทำงานด้านธุรการของสมาคมทั้งหมด

                                ๒๓.)  ผู้ช่วยเลขาธิการ ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  เหรัญญิก รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สินของสมาคมตลอดจน เรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบำรุงจากสมาชิกเมื่อถึงกำหนด

                                ๒๓.)  ผู้ช่วยเหรัญญิก ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนเหรัญญิกเมื่อเหรัญญิกไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.)  นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนสมาชิกของสมาคม

                                ๒๓.)   ผู้ช่วยนายทะเบียน มีหน้าที่ช่วยเหลือและทำหน้าที่แทนนายทะเบียนเมื่อ นายทะเบียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

                                ๒๓.๑๐) ปฏิคม มีหน้าที่ติดต่อให้การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อสอบถาม เชื้อเชิญ ชักชวน  ติดต่อผู้มีอุปการคุณหรือบุคคลใดๆให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ดูแลสำนักงานและอาคารของสมาคมให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา

                                ๒๓.๑๑) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ชื่อเสียง เกียรติคุณ  และการดำเนินงานของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปรับทราบและดำเนินการให้สมาคมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                ข้อ  ๒๔  ให้นายกสมาคมมีอำนาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของสมาคม โดยจำนวนและอัตราค่าตอบ แทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

                ข้อ  ๒๕  คณะกรรมการสมาคมจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในกรณีซึ่งนายกสมาคมเห็น ว่าในเดือนนั้นๆไม่มีเรื่องสำคัญ หรือรีบด่วนที่จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมก็ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งงดการ ประชุม สำหรับเดือนนั้นๆได้

                กรรมการสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีสิทธิเรียกร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อ พิจารณาข้อเสนอใดๆก็ได้ และนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมตามคำร้องขอนั้นภายใน ๗ วัน นับ ตั้งแต่วันได้รับคำร้องขอดังกล่าว

                ข้อ  ๒๖  การประชุมคณะกรรมการสมาคมทุกครั้งต้องมีกรรมการสมาคมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือ เป็นองค์ประชุม

                มติของที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่ได้มีบัญญัติไว้เป็น

อย่างอื่น

                กรรมการสมาคมคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงเพียง ๑ คะแนน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมคณะ กรรมการสมาคมออกเสียงชี้ขาดได้อีก ๑ คะแนน

                การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่กรรมการสมาคมไม่น้อยกว่า ๓  คน ร้องขอให้ลงคะแนน

  

 

หมวด 

การบริหารงาน การเงิน และการบัญชี


               
ข้อ  ๒๗  หนังสือสัญญาหรือนิติกรรมนั้นๆไม่เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติและระเบียบของ สมาคมและมีนายกสมาคม กับกรรมการสมาคมอีกอย่างน้อยสองนายลงนาม พร้อมกับประทับตราสมาคม

                ข้อ  ๒๘  การเงินของสมาคมให้ดำเนินการไปตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม

                ข้อ  ๒๙  เงินของสมาคมให้ฝากไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มั่นคงที่คณะ กรรมการสมาคมเห็นสมควรในนามของสมาคม

                ถ้าคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรจะให้นำเงินไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือสลากออมสินในนามของ สมาคมก็ได้

                ข้อ  ๓๐  นายกสมาคมมีอำนาจจ่ายเงินของสมาคมในนามของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้า เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

                ข้อ  ๓๑  ให้เหรัญญิกจัดให้มีสมุดบัญชีทางการเงินของสมาคม พร้อมด้วยหลักฐานและใบสำคัญในการรับ และจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี

                หลักฐานและใบสำคัญในการรับจ่ายเงินทุกฉบับ เหรัญญิกจะต้องเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อยครบถ้วนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อการตรวจสอบ

                ข้อ  ๓๒  ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ตรวจ สอบบัญชีของสมาคม ๑ คน

                ข้อ  ๓๓  การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารเงินฝากของสมาคม หรือจากหลักทรัพย์อื่นๆของสมาคม เมื่อได้รับ อนุมัติตามข้อ ๓๐ แล้ว ให้นายกหรืออุปนายกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้รักษาการแทนเหรัญญิกอีกคน หนึ่ง

                ข้อ  ๓๔  ให้เหรัญญิกจัดทำบัญชีและงบดุลประจำปีของสมาคมเสนอต่อคณะกรรมการแล้วให้ผู้ตรวจสอบ บัญชีที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบและรับรอง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                ข้อ  ๓๕  ให้เหรัญญิกมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสะดวกแก่การจ่ายในกิจการ ประจำตามปกติก็ได้


หมวด
 

การประชุมใหญ่


               
ข้อ  ๓๖  ให้นายกสมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีละครั้งตามวันเวลา และสถานที่ซึ่งคณะ กรรมการสมาคมจะได้กำหนด

                ข้อ  ๓๗  องค์ประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จึงจะถือว่า

เป็นองค์ประชุม

                การประชุมใหญ่คราวใดสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน กำหนด ๓๐ วัน และในครั้งนี้จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม

                ข้อ  ๓๘  มติของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม

เป็นผู้ชี้ขาด

                ข้อ  ๓๙  กิจการที่จะพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญ มีดังต่อไปนี้

                                )  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                                )  คณะกรรมการสมาคมแถลงผลงาน

                                )  พิจารณารับรองงบดุล

                                )  เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม เมื่อถึงกำหนดออกตามวาระ

                                )  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี

                                )  เรื่องอื่นๆ

                ข้อ  ๔๐  การประชุมใหญ่วิสามัญจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรหรือสมาชิกจำนวนไม่ น้อยกว่า ๕๐ คน ลงชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสมาคม ก็ให้คณะกรรมการสมาคมจัดการประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

                การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกันกับประชุมใหญ่สามัญ

                ข้อ  ๔๑  ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง นายกหรืออุปนายกของสมาคมเป็นประธานที่ประชุมและเลขาธิการของ สมาคม เป็นเลขานุการเพื่อจดรายงานการประชุม

                หากที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอย่างใดแล้วให้ถือว่าเป็นข้อผูกพันที่คณะกรรมการสมาคมจะต้องปฏิบัติตาม

                ข้อ  ๔๒  หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ส่งไปยังสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วันในหนังสือ นั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระด้วย

                ข้อ  ๔๓  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียงเท่านั้น

                การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้เว้นแต่คู่สมรสของ

บุคคลตามข้อ ๖ ๒) เท่านั้น

                ข้อ  ๔๔  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่สมาชิกที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก เสียงจำนวนเกินกว่า ๑ ใน ๓ ร้องขอให้ลงคะแนนลับ


หมวด
 

การแก้ไขข้อบังคับ


               
ข้อ  ๔๕  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมและการตราข้อบังคับของสมาคมขึ้นใหม่จะทำได้ก็ต่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเข้าประชุม

                ให้คณะกรรมการสมาคมส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย

  

หมวด 

การเลิกสมาคม


               
ข้อ  ๔๖  สมาคมนี้จะเลิกโดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิก ทั้งหมด

                ข้อ  ๔๗  เมื่อสมาคมเลิกและได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นของมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สวัสดิการครูและกิจการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

หมวด 

บทเฉพาะกาล

                ข้อ  ๔๘  ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้อบังคับใหม่จะมีผลใช้บังคับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:57 น.
 

ผู้ที่ออนไลน์อยู่ขณะนี้

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สนับสนุนโดย

Hotlink

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา