ความมุ่งหมาย PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ความมุ่งหมายของการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
    
     โดยที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะสร้างเยาวชนของเราให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และประพฤติตนเป็นคนดี ทำตนเองให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนในประเทศชาติในที่สุด  การที่จะประสบผลสำเร็จดังกล่าวนั้น  ย่อมต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ เป็นอันมาก เยาวชนในปัจจุบันนี้คลุกเคล้าเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมนานาประการ ที่เป็นอันตรายทั้งกายและจิตใจ คุณงามความดีต่าง ๆ ประเพณีอันดีงามกฎหมายบ้านเมือง แม้กระทั้งศาสนา สังคมส่วนใหญ่กลับละเลยทอดทิ้งเยาวชนเป็นอันมาก อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด สิ่งยั่วยุกามารมณ์  ขณะนี้เพียงกำลังฝ่ายครูอาจารย์อย่างเดียวอาจเหลือกำลังแบก ก็ได้เกิดมีความคิดที่จะมีผู้ปกครองเข้ามาช่วยด้วยตามแต่จะได้ เพื่อจะให้เยาวชนอันเป็นบุตรหลานของท่านเองประสบกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่เข้าใจร่วมกัน

     การที่บรรดาท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านจะต้องเข้ามามีส่วนให้ความร่วมมือและประสานงานกับครูและทางโรงเรียนโดยใกล้ชิด  ก็โดยเหตุผลที่นักเรียนนั้นมีชีวิตประจำวันเกี่ยวพันอยู่กับทางโรงเรียนและครอบครัว  สำหรับครูก็สามารถดูแลให้คำอบรมสั่งสอนได้เฉพาะแต่เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น  ส่วนเมื่อนักเรียนอยู่นอกบริเวณโรงเรียนและอยู่กับครอบครัวนั้น ทางครูมิอาจทราบถึงความประพฤติได้ดีเท่ากับผู้ปกครอง  ในที่สุดก็ประพฤติชั่วทำให้การดำเนินชีวิตในอนาคตต้องมืดมน

     ทางโรงเรียนอัสสัมชัญรู้สึกห่วงใยนักเรียนของเราอย่างยิ่ง ได้พยายามหาทางป้องกันอย่างไม่ประมาทเสมอมา แต่ก็ตระหนักอยู่เสมอว่าหากมิได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองแล้ว ทางโรงเรียนมิอาจดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ได้

     ในที่สุดก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ได้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2516 มีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังปรากฏ อยู่ในข้อบังคับสมาคมฯ

     แต่การจะดำเนิงานให้ลุล่วงไปตามโครงการนั้น  ทางสมาคมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบรรดาท่านผู้ปกครองทุกท่าน  ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งของสถาบันและบุตรหลานของเรา