วัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 05:13 น.
 1. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม บุคคล หรือ คณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรงเพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป
 2. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะสงเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
 3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูในด้านที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในกิจการที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการศึกษา และอาชีพในอนาคต
 4. กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินการหาทุน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมความเจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการของมวลสมาชิก
 5. ส่งเสริมความเจริญให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
 6. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
 7. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก
 8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะการกุศลสาธารณะ
 9. ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและมวลสมาชิก
 10. อุดหนุนทุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
 11. สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียนผู้เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญ และบรรดาสมาคมซื่งผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดตั้งขึ้นในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 16:34 น.