ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์ อีเมล

     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มีกำเนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2516 โดยตั้งอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ประมาณปี พ.ศ.2515 และต้นปี พ.ศ.2516 ภราดาหลุยส์  ชาแนล ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการในสมันนั้นปรารภอยู่เสมอว่า 
โรเงรียนอัสสัมชัญนี้น่าจะมีสมาคมผู้ปกครองและครูเกิดขึ้น  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมมือในการสร้างความเจริญให้แก่สถาบันนี้
ต่อมาได้มีการเชื้อเชิญบุคคลสำคัญในวงการต่าง ๆ ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน และครูอาจารย์ในโรงเรียนอัสสัมชัญมาประชุมปรึกษาหารือในการก่อตั้งสมาคมขึ้น 


บุคคลผู้ร่วมก่อตั้งดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. ภราดาหลุยส์  ชาแนล
2. นายบรรณา  ชโนดม
3. นายรังสฤษดิ์  เชาวน์ศิริ
4. พ.ต.อ.ชาติชาย  อุปพงศ์
5. นายธำรง  แย้มสอาด
6. นายสืบศักดิ์  พิภพมงคล
7. นายเล็ก  นานา
8. นายประทีป  สุวรรณเสวตร
9. นายเฉลิมวงศ์  ปีตรังสี
10. นายประดิษฐ์  เลียวพานิช เมื่อได้ประชุมปรึกษาและร่างข้อบังคับของสมาคมฯ เสร็จ จึงไปทำการจดทะเบียนสมาคม และได้รับอนุญาตเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2516