ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ PDF พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

     มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนสถาบันในเครือที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือกำพร้าบิดามารดาให้ได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ช่วยเหลือครูโรงเรียนอัสสัมชัญและสถาบันในเครือซึ่งได้รับผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือป่วยเจ็บขณะที่เป็นครูประจำการอยู่ หรือเมื่อพ้นหน้าที่แล้วแต่ขาดผู้อุปการะ
(๓) ให้การอุดหนุนทุนทรัพย์แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันในเครือผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย
(๔) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
(๕) เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์และองค์กรการกุศลที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับมูลนิธิ ในการช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษานักเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
 (๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

     ในการประชุมมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2556 มีมติให้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบให้เกิดดอกผลเพิ่มขึ้น  จะได้นำดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯในโอกาสต่อๆไป ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯตั้งแต่ปีการศึกษา2551 ถึงปีปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.00  บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
      จึงขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์โดยติดต่อขอใบแสดงความจำนงได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โทร. 02 6307111-25 ต่อ  423  และ 221 หรือติดต่อ เลขานุการ
มิสศุภมาส  ชัยประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์   084 209 3000

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 16:01 น.