อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor) PDF พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor)
ความหมาย
ความสำคัญ
อัสสัมชัญกัลยาณมิตร
ทุกหน้า

อัสสัมชัญ – กัลยาณมิตร(AC-Mentor)

เกื้อ  วงศ์บุญสิน*

คำนำ

     มาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบ่งเป็นสี่ช่วงชั้น กล่าวคือ ช่วงชั้นที่  1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6) ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. ภาษาไทย(ต้องมีการสอบวิชานี้ทุกช่วงชั้น)
  2. คณิตศาสตร์(ต้องมีการสอบวิชานี้ทุกช่วงชั้น)
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. ภาษาต่างประเทศ(ทั้งนี้มีการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่  3, 4, และ 5 ดังกล่าวเฉพาะช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้น)
  6. สุขศึกษาและพลศึกษา
  7. ศิลปะ
  8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวพิจารณาว่า กลุ่มสาระกลุ่มที่1, 2, 3 และ 4 เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหา ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือ เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการทำงาน  นอกจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ข้างต้นโรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการ เรียนรู้ และการพัฒนาคนตามศักยภาพควบคู่ไปด้วย  การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อให้ตัวเองมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่พร้อม  รวมทั้งเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่พรั่งพร้อมให้กับสังคม การเรียนการสอนดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการประสานร่วมมือที่ดี ระหว่างโรงเรียน ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าที่มีทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นกัลยาณมิตร(Mentor) ซึ่งกันและกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียน


     บทความนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ อัสสัมชัญ-กัลยาณมิตร(AC-Mentor) บนฐานแนวคิดเชิงกัลยาณมิตร  ในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในเรื่องการเรียนการสอน โดยความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าที่มีทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่เพียบพร้อม เสริมสร้างความรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ายมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอด และรับการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว  หากแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง เพื่ออำนวยให้นักเรียนอัสสัมชัญได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาสู่การเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้อื่นต่อไป

_________________________________________

*ศาสตราจารย์ ประจำศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยของ สกว. ชุดโครงการ “ทักษะการทำงาน ระยะที่ 2 (การพัฒนาทักษะแรงงานไทย เพื่อเตรียมแผนรับช่วงระหว่างและช่วงหลังของโอกาสการรับการปันผลทางประชากร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร)”