คณะที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ PDF พิมพ์

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 


ดร.ชุมพล  พรประภา
ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์ดร.วัลลภ  เจียรวนนท์
ประธานที่ปรึกษาภราดา วิริยะ  ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษาภราดา นนทชา  ศรีวิไล
ที่ปรึกษา

คุณเกรียงไกร  พรโรจนางกูร
ที่ปรึกษา


ดร.รักษ์  อุณหโภคา
ที่ปรึกษา


คุณวิรัชดาห์  เทอดผดุงชัย
ที่ปรึกษา

คุณมนัส  อุปถัมภากุล
ที่ปรึกษา


คุณชัยวัฒน์  วงศ์ศรีชลาลัย
ที่ปรึกษาดร.วีระชัย  วงศ์บุญสิน
ที่ปรึกษาแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 13:34 น.